Privacy policy

Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA Liepājas RAS”, adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV – 3430, tālrunis: 26446698, elektroniskā pasta adrese: birojs@liepajasras.lv.

Personas datu aizsardzības speciālista tālrunis: 28664223, elektroniskā pasta adrese: info@fpdd.lv.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – informēt sabiedrību par uzņēmuma darbību un veicināt sabiedrības izpratni par videi atbildīgu svētku svinēšanu, atkritumu apsaimniekošanu.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir īstenot uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.pants).

Personas datu iespējamie saņēmēji – SIA “Liepājas RAS” vides pārvaldes speciāliste, jebkura trešā persona, kas piekļūst resursiem, kur fotogrāfijas vai videoattēli var tikt publicēti.

Jūsu personas dati tiks glabāti:

1.  2 gadus sociālajos tīkos un interneta mājaslapā;

2. 5 gadus uzņēmuma tehniskajos resursos, nepieejamus trešajām personām, atsevišķi materiāli var tikt uzskatīti kā uzņēmumam vēsturiski nozīmīgi tāpēc tie pēc izvērtēšanas var tikt uzglabāti arī pastāvīgi;

 Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. vērsties pie datu aizsardzības speciālista visos jautājumos, kas saistīti ar Jūsu personas datu apstrādi;

3. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Share