Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā pieaug šķiroto atkritumu apjoms

Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā pieaug šķiroto atkritumu apjoms. Atkritumu apsaimniekošanas operatori informē, ka šī gada sešos mēnešos tas  palielinājies par aptuveni 10 % salīdzinājumā ar 2017. gadu.

     2017. gadā (t)         2018.gada          6  mēn. (t)
Nešķiroti sadzīves atkritumi          30099,89*           12754,13*
Vieglais iepakojums            2650,06              1674,52  
  Stikla iepakojums              442,65              285,41

*Poligonā “Ķīvītes” pāršķirotie un apglabāšanai sagatavotie atkritumi


Kā redzams tabulā, 2017. gadā kopā tika savāktas 2650,06 tonnas vieglā iepakojuma (plastmasa, metāls, papīrs) un 442,65 tonnas stikla iepakojuma. Savukārt, jau 2018. gada sešos mēnešos savāktais šķiroto atkritumu apjoms sasniedzis vairāk kā 60 % no 2017. gada apjoma –  1674,52 tonnas vieglā iepakojuma un 285,41 tonnas stikla iepakojuma.

Atkritumu apsaimniekošanas operatori norāda, ka kopumā ir pieaugusi reģiona iedzīvotāju aktivitāte. Pieaug iedzīvotāju izpratne un atbildība. Iedzīvotāji interesējas par šķirošanas iespējām un nosacījumiem, un aktīvi šīs iespējas izmanto. Izteiktāk tas novērojams privātmāju iedzīvotāju vidū. Pakāpeniski uzlabojas situācija arī daudzdzīvokļu namu sektorā – šķiroto atkritumu kvalitāte uzlabojas, samazinoties sadzīves atkritumu piejaukumiem šķiroto atkritumu konteineros.

   2017. gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas dati liecina, ka 48 % reģiona iedzīvotāju šķiro atkritumus un 72,7 % iedzīvotāju ir apmierināti ar atkritumu apsaimniekošanu reģionā.*

Atkritumu šķirošanas infrastruktūras attīstība

Atkritumu šķirošanu veicina atbilstošas infrastruktūras attīstība. Tiek īstenota kvalitatīva atkritumu apsaimniekošanas operatoru darbība. Tiek veidoti sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti, labiekārtotas atkritumu novietnes jeb, tā saucamās, atkritumu sētiņas.

Pašvaldībās, sadarbojoties ar iedzīvotājiem un  atkritumu apsaimniekošanas operatoriem, tiek rasti risinājumi, lai pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām varētu izveidot atkritumu šķirošanas laukumus.

Savukārt, privātmāju iedzīvotājiem operatori piedāvā speciālus šķirošanas maisus.

Sabiedrības vides apziņas celšana

Pieaug iedzīvotāju izpratne un zināšanas par atbildīgu rīcību  pret apkārtējo vidi, tai skaitā, attiecībā arī uz atkritumu apsaimniekošanu. Un šeit būtiska loma ir ne tikai izglītības iestādēm, atsevišķām nevalstiskām organizācijām, bet arī to savstarpējai un veiksmīgai sadarbībai ar valsti, pašvaldībām, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Viss īstenoto aktivitāšu kopums (mācību programmas, sabiedriskās apspriešanas, darba grupas, konkursi, akcijas, informatīvi pasākumi un materiāli) pilnveido sabiedrības izpratni un veicina tās atbildīgu iesaisti.

Dabas resursu nodokļa palielināšanās

Iedzīvotāju kā atkritumu radītāju tieši ietekmē dabas resursu nodoklis (DRN). Tā kā tas ir iekļauts poligona atkritumu apsaimniekošanas maksā, tad visefektīvākais veids  ietaupīt savus līdzekļus ir – atkritumu šķirošana. Jo mazāk tiek izmests nešķirotajos sadzīves atkritumos, jo mazāk nonāk atkritumu poligonos, un vairāk tiek atgriezts atpakaļ apritē.

DRN pieaugums plānots katru gadu līdz 2020. gadam, kad tas sasniegs EUR 50,00 par katru poligonā apglabāto nešķiroto atkritumu tonnu.

DRN mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Lai šķirotu atbildīgi:

  • Noskaidro tuvāko atkritumu šķirošanas vietu.
  • Ievēro norādes uz konteineriem.
  • Nemet sadzīves atkritumus šķiroto atkritumu konteinerā.
  • Jautā padomu:

Eko Kurzeme 63407315

Vides pakalpojumu grupa 63457777

Viduskurzemes AAO 63864244

Liepājas RAS 63459097

* 2017. gadā izstādē  “Ražots Liepājā” veiktā aptauja, kur piedalījās 384 respondenti.

Dalies