Notikusi tarifu projekta uzklausīšanas sanāksme

 

Otrdien, 30. janvārī, reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra SIA “Liepājas RAS” sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) rīkoja uzklausīšanas sanāksmi, kur aicināja interesentus paust viedokli par SIA „Liepājas RAS” (Komersanta) iesniegto sadzīves atkritumu (SA) apglabāšanas pakalpojuma tarifu 53,87 Eur/t (tai skaitā, Dabas resursu nodokli (DRN)) projektu.

 

Tarifu projekts Regulatorā iesniegts saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumu 31.punktu, un aprēķināts atbilstoši Regulatora 2017.gada 16.februāra lēmuma Nr.1/5 „Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”  prasībām.

 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma (AAL) pārejas noteikumi paredzēja, ka visiem atkritumu poligoniem līdz 31.12.2017. jāiesniedz Regulatoram SA apglabāšanas pakalpojumu tarifu.

 

Iesniegtais tarifu projekts attiecas uz Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionu, kas apvieno Liepājas pilsētu un Aizputes, Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas un Vaiņodes novada pašvaldības.

 

Sanāksmes laikā Regulatora pārstāvji iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar tās plānoto darba gaitu, pēc tam Komersanta pārstāvji  iepazīstināja ar SA tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu.

 

Lielākais izmaksu pieaugums ir saistīts ar AAL prasību ievērošanu, kas paredz visu SA sagatavošanu apglabāšanai. Pašreiz spēkā esošajā tarifā šādas izmaksas nav iekļautas.

 

Komersants vērsa uzmanību, ka, pamatojoties uz Regulatora apstiprināto metodiku, SA tarifu projektā var iekļaut tikai tās izmaksas, kas ir saistītas ar SA apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu, un kuras ir pamatotas.

 

Pamatojoties uz informāciju, kas iegūta, izvērtējot aktuālo situāciju atkritumu apsaimniekošanas nozarē un saskaņā ar Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas  rīcībā esošajiem datiem,  secināms, ka uz  30.01.2018. Komersanta tarifs  ir zemākais Latvijā salīdzinājumā ar pārējiem atkritumu apsaimniekošanas poligoniem valstī.

 

 Nr.

Poligons

Spēkā esošais tarifs Eur/t, tai skaitā DRN

1

Ķīvītes

40,22

2

Getliņi

40,92

3

Pentuļi

42,75

4

Cinīši

45,28

5

Brakši

47,70

6

Janvāri

51,19

7

Križevnieki

53,68

8

Kaudzītes

55,52

9

Dziļā Vāda

57,16

10

Grantiņi

57,47

11

Daibe

63,22

 

Regulatoram iesniegtā tarifu projekta apstiprināšanas gadījumā Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona iedzīvotājiem maksājums par atkritumu apsaimniekošanu varētu pieaugt par ~ 0,20 Eur/mēnesī uz vienu iedzīvotāju.

 

Komersants  SA tarifu projektu Regulatoram iesniedza 19.12.2017., par ko informēja LV oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, uzņēmuma interneta vietnē, un 29.12.2017. nosūtīja visām Liepājas reģiona pašvaldībām informatīvu vēstuli.

 

Šobrīd Regulators izvērtē iesniegto tarifu projektu, tā ekonomisko pamatojumu un Komersanta sniegto papildu informāciju.

 

Informāciju sagatavoja:

Ivars Laivenieks

ivars@liepajasras.lv, tel. 29491192

Dalies