Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Liepājas RAS”, LV42103023090, “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430, 2017. gada 19. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators) iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā “Ķīvītes” Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017. gada 16. februāra lēmumu Nr. 1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”.

SIA “Liepājas RAS” spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 23,42 EUR/t bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), bez dabas resursu nodokļa (turpmāk − DRN), kas ir spēkā no 2015. gada 5. novembra (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015. gada 1. oktobra lēmums Nr. 131, prot. Nr. 31, 4. p.).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegtais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu projektu veido:

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS (bez PVN un DRN):
Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente*, EUR/t 39,52
DRN starpības komponente, EUR/t  
pie DRN likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu20,65
pie DRN likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu25,37
pie DRN likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu29,50
Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t 
pie DRN likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu18,87
pie DRN likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu14,15
pie DRN likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu10,02
* Atbilst jēdzienam “spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs”.

Kopējais maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem pēc plānotajām izmaiņām, varētu būt:

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (bez PVN un bez DRN), EUR/tDRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/tMaksājums ar DRN (bez PVN), EUR/tLaikposmā
18,8735,0053,8701.01.2018. – 31.12.2018.
14,1543,0057,1501.01.2019. – 31.12.2019.
10,0250,0060,02No 01.01.2020.

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta un pārejas noteikumu 31. punkta prasību izpildi un ES Kohēzijas fonda projekta “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana” projekta ietvaros izveidoto infrastruktūras objektu ekspluatācijas izmaksām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var SIA “Liepājas RAS” birojā, “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar Finanšu direktoru Ivaru Laivenieku, tālr. 29491192.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Liepājas RAS”, LV42103023090, “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430, e-pasta adrese: birojs@liepajasras.lv, fakss 63459092, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Dalies