Pasākumi korupcijas riska novēršanai

Kapitālsabiedrības prioritāte ir laba, atbildīga un caurspīdīga pārvaldība. To palīdz īstenot īstenotie pretkorupcijas pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt iespējamo risku vadību, pasākumu plānošanu, izpildi un uzraudzību.

Pasākumu ietvaros, kapitālsabiedrība:

– izvērtē tai saistošos normatīvos aktus (ārējos un iekšējos), kas reglamentē veicamo funkciju (uzdevumu) izpildi, un nepieciešamības gadījumā aktualizē ar tiem saistītās procedūras vai iekšējos normatīvos aktus;

– izvērtē iespējamos korupcijas riskus, identificē riskam pakļautos amatus un funkcijas, nosaka pasākumus riska mazināšanai vai novēršanai;

– noteiktam periodam izstrādā un īsteno  pasākumu plānu;

– iesaista, pilnveido izpratni un atbalsta vadību un darbiniekus, ka arī izglīto par situācijām, ar kurām veicot darba uzdevumus un pildot noteiktās funkcijas var nākties saskarties, un vēlamajiem risinājumiem.

Kapitālsabiedrība publisko pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi, kā arī Ētikas kodeksu. Šie ir kapitālsabiedrības iekšēji normatīvie dokumenti, kas attiecas uz Liepājas RAS darbiniekiem.

Kontaktpunkta funkcijas kapitālsabiedrībā pilda administratīvā direktore.
Saziņai: mob.tālr.nr. 29147017, e-pasts inese@liepajasras.lv

Pielikumi

Dalies