Vide

Atbilstoši mūsu misijai – nodrošināt ilgtspējīgas vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību – mēs īstenojam noteiktu vides aizsardzības pasākumu kopumu.

Līdz šim:

 • laika posmā no 2002.-2004.gadam rekultivējuši 25 izgāztuves visā bijušajā Liepājas rajonā, kā arī Liepājas pilsētas izgāztuvi Šķēde. Šķēdes izgāztuvē izveidojām atbilstošu infrastruktūru, lai novērstu turpmāko dabas lieguma piesārņojumu un līdz 2013.gadam tur ieguvām biogāzi, ko izmantojām atjaunojamā energoresursa – elektroenerģijas ražošanai.
 • šobrīd apsaimniekojam rekultivēto Liepājas pilsētas izgāztuvi Šķēde, nodrošinot tur monitoringa pasākumu veikšanu, teritorijas uzturēšanu un sakopšanu.
 • vairāku investīciju projektu rezultātā, laika posmā no 2003.-2014.gadam esam uzbūvējuši un pilnveidojuši reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru Grobiņas pagasta “Ķīvītēs”, kur kopš 2004.gada apsaimniekojam reģionā saražotos atkritumu, izmantojot pieejamākās un piemērotākās tehnoloģijas, ievērojot vides aizsardzības saistošo normatīvo aktu nosacījumus, tai skaitā, A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju.
 • sasniegtie Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020. gadam mērķi:
  • Liepājas pilsēta kopā ar vairākām Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām veica kopīgu iepirkumu atkritumu apsaimniekošanas operatora izvēlē. Tas sniedz iespēju saņemt ekonomiski visizdevīgāko pakalpojumu pilsētas un reģiona iedzīvotājiem.
  • Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas paplašināšana. Kopš plāna sākuma dalīto atkritumu savākšanas punktu skaits ir palielinājies par 41 % un šķiroto atkritumu laukumi no 3 uz 6. Tas reģiona iedzīvotājiem sniedz iespēju šķirot atkritumus, tā veicinot resursu lietderīgu izmantošanu un samazinot savus izdevums par apsaimniekošanu.
  • Atkritumu reģenerācijas veicināšanai, šajā plāna periodā, tika atklāta un darbojās “Eko Kurzeme” atkritumu šķirošanas rūpnīca “Skudras”. Šīs rūpnīcas galvenais uzdevums ir atdalīt vēl vērtīgus un izmantojamus materiālus no nešķiroto atkritumu plūsmas, lai atgrieztu tos apritē un veicinātu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, un samazinātu apglabājamo apjomu, tādējādi veicinot ES mērķu sasniegšanu.
  • Darbs ar sabiedrību par ilgtspējīgu un videi atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu notiek nemitīgi.

Turpinām:

 • īstenot aktīvu rīcību jaunā Liepājas reģionālā atkritumu plāna (LRAAP) 2021.-2028.gadam izstrādei.
 • īstenot pārdomātu tehnoloģisko procesu kopumu, efektīvi izmantojot esošos resursus, kā arī samazinot piesārņojošo vielu emisiju vidē un ietekmi uz klimata pārmaiņām.
 • mazināt kapitālsabiedrības ietekmi uz apkārtējo vidi, analizējot sniegtā pakalpojuma dzīves ciklu un veicot kontrolētu vides monitoringa programmu.
 • samazināt apglabājamo atkritumu apjomu, savā darbībā ieviešot aprites ekonomikas principus, veicinot atkritumu šķirošanu un atkārtotu materiālu izmantošanu, veicinot videi draudzīgu dzīvesveidu darbinieku vidū, kā arī izglītojot iedzīvotājus par vides aizsardzības un veselīga dzīvesveida aspektiem.
 • veicinām zaļā iepirkuma pamatprincipu ievērošanu un iekļaušanu iepirkumu procedūrās un pirkumu izvēlēs, kā arī rūpīgi izvērtējam savu piegādātāju un sadarbības partneru atbildīgu uzņēmējdarbību.

Dalies