Normatīvie akti

SIA “Liepājas RAS” ir sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotājs, kas darbojas saskaņā ar valsts likumošanas aktiem, konkrēti Atkritumu apsaimniekošanas likumu.

Likumam savukārt pakārtots Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2014. – 2020. gadam.

Atbilstoši šim valsts plānam, tapis arī Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014. – 2020.

Savukārt 2021.gada 22.janvārī ar MK rīkojumu nr.45 apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam, un pamatojoties uz šo plānu Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS” uzsāk Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna (LRAAP) izstrādi, lai tas būtu gatavs 2022.gada laikā.

Turklāt, Liepājas RAS savā darbībā vadās pēc šiem likumiem un normatīvajiem aktiem. Kā arī ir ieinteresēts visos normatīvajos aktos, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanas nozari, to izstrādāšanā un aktualizēšanā.

2019. gadā uzņēmums iesaistījās zemāk norādīto normatīvo aktu veidošanā:

 • Likumprojekts “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”.
 • Aprites ekonomikas stratēģija līdz 2030.gadam.
 • Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam (NAP2027).
 • Eiropas Komisijas Ieviešanas lēmuma projekts, ar kuru nosaka noteikumus sadzīves atkritumu pārstrādes datu aprēķināšanai, pārbaudei un paziņošanai, kā arī nosaka formātus ziņošanai par sadzīves atkritumiem un par minerālajām, sintētiskajām smēreļļām, rūpnieciskajām eļļām un eļļu atkritumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un Padomes direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem, un ar kuru groza Komisijas 2012.gada 18.aprīļa Ieviešanas lēmumu.
 • Dalība normatīvo aktu izstrādē par atkritumu poligonu pārklājumu materiāliem un apjomiem, būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanu, kārtību kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu produktiem no bioloģisko norādāmiem atkritumiem.

2018. gadā uzņēmums iesaistījās zemāk norādīto normatīvo aktu veidošanā:

 • Grozījumi Ministru kabineta (MK) 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”.
 • MK noteikumi Nr.292 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzama informācija par savākto reģenerācijai nodoto, atkritumu poligonā nodoto un atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masu”.
 • MK noteikumu Nr.548 projekts “Otrreizējo izejvielu uzskaites kārtība” (No atkritumiem saražotu vai iegūtu otrreizējo izejvielu uzskaites žurnāls).
 • MK noteikumi Nr.788 “Par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”.
 • MK noteikumi Nr. 373 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”.
 • MK noteikumi Nr. 494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”.
 • MK noteikumi Nr. 537 “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi”.

Pielikumi

Dalies