Normatīvie akti

SIA “Liepājas RAS” ir sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotājs, kas darbojas saskaņā ar valsts likumošanas aktiem, konkrēti Atkritumu apsaimniekošanas likumu.

Likumam savukārt pakārtots Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2014. – 2020. gadam.

Atbilstoši šim valsts plānam, tapis arī Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014. – 2020.

Savukārt 2021.gada 22.janvārī ar MK rīkojumu nr.45 apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam, un pamatojoties uz šo plānu Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS” uzsāk Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna (LRAAP) izstrādi, lai tas būtu gatavs 2022.gada laikā.

Turklāt, Liepājas RAS savā darbībā vadās pēc šiem likumiem un normatīvajiem aktiem. Kā arī ir ieinteresēts visos normatīvajos aktos, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanas nozari, to izstrādāšanā un aktualizēšanā.

2020. gadā uzņēmums iesaistījās zemāk norādīto normatīvo aktu veidošanā:

 • Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par “Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.-2030.gadam””, politikas plānošanas dokumenta projekts Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam.
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas noteikumi””.
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “Depozīta sistēmas piemērošanas kartība” ar pielikumiem un anotāciju.
 • Ieteikumi rīcībām ar atkritumiem, kas tiek radīti vīrusa “Covid-19” izplatības laikā, kas sagatavoti, ievērojot arī citu valstu piemērus.
 • “Waste management in the context of the COVID19 outbreak: exchange of information, sharing of good practices and guidance on the application of EU waste legislation”. FEAD is informally asked to react, if needed, on the attached draft.
 • Likumprojekts “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (VSS‑965).
 • Dalība Liepājas attīstības programmas 2021.-2027.gadam tematiskā darba grupā “Vide”, rīcību plāna komentēšana.
 • “Waste management in the context of the coronavirus crisis “ available on the Commission website: https://ec.europa.eu/info/files/waste_management_guidance_dg-env_en.
 • Par informāciju Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021-2027 izstrādei.
 • Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem”.
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi””.
 • Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna projekts 2021.-2028.gadam (VSS-935).
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”.
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” (VSS-821).
 • Projekts “Beigu statusa kritēriju izstrādāšana atstrādātām eļļām un naftu saturošiem kuģu atkritumiem”.
 • Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”.
 • Par Ekonomikas ministrijas izstrādāto grozījumu projektu Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”.

2019. gadā uzņēmums iesaistījās zemāk norādīto normatīvo aktu veidošanā:

 • Likumprojekts “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”.
 • Aprites ekonomikas stratēģija līdz 2030.gadam.
 • Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam (NAP2027).
 • Eiropas Komisijas Ieviešanas lēmuma projekts, ar kuru nosaka noteikumus sadzīves atkritumu pārstrādes datu aprēķināšanai, pārbaudei un paziņošanai, kā arī nosaka formātus ziņošanai par sadzīves atkritumiem un par minerālajām, sintētiskajām smēreļļām, rūpnieciskajām eļļām un eļļu atkritumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un Padomes direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem, un ar kuru groza Komisijas 2012.gada 18.aprīļa Ieviešanas lēmumu.
 • Dalība normatīvo aktu izstrādē par atkritumu poligonu pārklājumu materiāliem un apjomiem, būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanu, kārtību kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu produktiem no bioloģisko norādāmiem atkritumiem.

2018. gadā uzņēmums iesaistījās zemāk norādīto normatīvo aktu veidošanā:

 • Grozījumi Ministru kabineta (MK) 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”.
 • MK noteikumi Nr.292 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzama informācija par savākto reģenerācijai nodoto, atkritumu poligonā nodoto un atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masu”.
 • MK noteikumu Nr.548 projekts “Otrreizējo izejvielu uzskaites kārtība” (No atkritumiem saražotu vai iegūtu otrreizējo izejvielu uzskaites žurnāls).
 • MK noteikumi Nr.788 “Par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”.
 • MK noteikumi Nr. 373 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”.
 • MK noteikumi Nr. 494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”.
 • MK noteikumi Nr. 537 “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi”.

Pielikumi

Dalies