Normatīvie akti

SIA “Liepājas RAS” ir sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotājs, kas darbojas saskaņā ar nacionālajiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, vistiešāk – saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un uz tā pamata izdotajiem MK noteikumiem un Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu.

Atbilstoši valsts plānam, tiek gatavots reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns, kura izstrādi Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā koordinē SIA Liepājas RAS.

Liepājas RAS savā darbībā vadās pēc šiem normatīvajiem aktiem, un kā reģionālais atkritumu apsaimniekotājs aktīvi iesaistās nozares politikas dokumentu veidošanā  un normatīvo aktu izstrādē gan tieši sniedzot priekšlikumus, gan iesaistoties caur nozares asociācijām (piemēram LASUA).

Nozīmīgākie normatīvie akti, kuru tapšanā Liepājas RAS iesaistījās 2022. gadā:

 1. Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (spēkā no 11.04.2023.).
 2. Dienvidkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam. Reģionālais plānošanas dokuments, ko Liepājas RAS izstrādā sadarbībā ar konsultantiem un Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām.
 3. Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem” grozījumi (TAP portālā izsludināti 22.04.2021., vairākkārtīgi precizēti, šobrīd tiek gaidīta noteikumu projekta pēdējās versijas publicēšana un apstiprināšana MK). Sniegti komentāri un priekšlikumi caur LASUA.
 4. Ministru kabineta noteikumi Nr. 537 “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi” (pieņemti 21.08.2018.). Par šo noteikumu piemērošanu 2022. gadā Liepājas RAS bija sarakste ar VARAM. Tajā skaitā sniedzām konsultācijas reģiona pašvaldībām par šo noteiktumu piemērošanu praksē.
 5. Ministru kabineta noteikumi Nr. 571 “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam” (12.09.2022.).  Dalība noteikumu projekta izstrādē, sniedzot priekšlikumus caur LASUA.
 6. Informācijas sniegšana par bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas sistēmas darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem un konteineru pieejamību iedzīvotājiem. (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 12.08.2022.).  Sniegtas konsultācijas pašvaldībām par normatīvu piemērošanu.
 7. Par vēsturiskā riepu uzkrājuma savākšanu. Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumu Nr. 64 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm“. 17.10.2022. sniegts viedoklis Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācijai par noteikumu projektu.
 8. Par vienotajiem nosacījumiem, kas iekļaujami atkritumu poligonu A kategorijas piesārņojošo darbību atļaujās. Caur LASUA sagatavots viedoklis un priekšlikumi Valsts vides dienestam (09.11.2022.).
 9. Ministru kabineta 13.12.2022. noteikumi Nr. 781  “Noteikumi par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidi un piemērošanu plastmasu saturošiem izstrādājumiem”.  Sniegti noteikumu projekta komentāri.

2021.gadā uzņēmums iesaistījās zemāk norādīto normatīvo aktu veidošanā:

 • Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības dokumentu apspriede par tēmu “Uzņēmējdarbības vide” (Zoom, 17.12.2021.).
 • Pašvaldību sadarbības tīkla “Vides aizsardzība” tikšanās ar VARAM, VVD un vides konsultantu pārstāvjiem par Atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu sagatavošanu, plānotiem grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā, Būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, Aprites ekonomiku. (16.12.2021.).
 • Informācijas sniegšana Valsts kontroles lietderības revīzijas “Tuvākie izaicinājumi bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanā” ietvaros.
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem” (VSS-366).
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “No bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūta materiāla atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanas kārtība” (21-TA-677).
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai koksnes šķeldas materiāliem, kas iegūti no koksnes iepakojuma atkritumiem” (VSS-755).
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”” (VSS-824).
 • Dalība Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātā dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Tosmare” apspriešanā.
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi” (VSS-1061).
 • Eiropas Komisijas 2021.gada 31.augusta Deleģētais Lēmums, ar kuru tiek papildināta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK attiecībā uz noteikumiem materiālu vai vielu svara aprēķināšanai un verificēšanai, kuras tiek atdalītas pēc šķirošanas operācijas un kuras pēc tam secīgi netiek pārstrādātas, pamatojoties uz šķiroto atkritumu vidējiem svara zudumiem.
 • VARAM likumprojekts “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (VSS-965, TA-637).
 • Informācijas sniegšana VARAM par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.‑ 2020.gadam izpildi 2019. un 2020.gadā.
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas noteikumi”” (VSS-177).
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”” (VSS-38).
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”” (VSS-949).
 • Ministru kabineta 28.01.2021. noteikumi Nr. 64 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”.
 • Ministru kabineta noteikumu grozījumi “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” (VSS-821).
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” (VSS-986).
 • Plāna projekts “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam” (VSS-935, TA-2622).

Dalība vairākos nozares semināros:

 • Vebinārs “Padomi un ieteikumi Baltijai!” par Dānijas atkritumu piktogrammu sistēmas ieviešanu Ziemeļvalstīs (23.02.2021.)
 • VARAM seminārs “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaite” (15.04.2021.)
 • VARAM seminārs par atkritumu izmantošanu izrakto tilpju aizbēršanai (15.11.2021.)
 • VARAM seminārs “Pārtikas atkritumu un pārpalikumu apjoma noteikšana” (24.11.2021.)
 • VARAM seminārs “Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas uzlabojumi” (30.11.2021.)

2020. gadā uzņēmums iesaistījās zemāk norādīto normatīvo aktu veidošanā:

 • Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par “Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.-2030.gadam””, politikas plānošanas dokumenta projekts Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam.
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas noteikumi””.
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “Depozīta sistēmas piemērošanas kartība” ar pielikumiem un anotāciju.
 • Ieteikumi rīcībām ar atkritumiem, kas tiek radīti vīrusa “Covid-19” izplatības laikā, kas sagatavoti, ievērojot arī citu valstu piemērus.
 • “Waste management in the context of the COVID19 outbreak: exchange of information, sharing of good practices and guidance on the application of EU waste legislation”. FEAD is informally asked to react, if needed, on the attached draft.
 • Likumprojekts “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (VSS‑965).
 • Dalība Liepājas attīstības programmas 2021.-2027.gadam tematiskā darba grupā “Vide”, rīcību plāna komentēšana.
 • “Waste management in the context of the coronavirus crisis “ available on the Commission website: https://ec.europa.eu/info/files/waste_management_guidance_dg-env_en.
 • Par informāciju Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021-2027 izstrādei.
 • Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem”.
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi””.
 • Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna projekts 2021.-2028.gadam (VSS-935).
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”.
 • Ministru kabineta noteikumu projekts “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” (VSS-821).
 • Projekts “Beigu statusa kritēriju izstrādāšana atstrādātām eļļām un naftu saturošiem kuģu atkritumiem”.
 • Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”.
 • Par Ekonomikas ministrijas izstrādāto grozījumu projektu Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”.

2019. gadā uzņēmums iesaistījās zemāk norādīto normatīvo aktu veidošanā:

 • Likumprojekts “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”.
 • Aprites ekonomikas stratēģija līdz 2030.gadam.
 • Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam (NAP2027).
 • Eiropas Komisijas Ieviešanas lēmuma projekts, ar kuru nosaka noteikumus sadzīves atkritumu pārstrādes datu aprēķināšanai, pārbaudei un paziņošanai, kā arī nosaka formātus ziņošanai par sadzīves atkritumiem un par minerālajām, sintētiskajām smēreļļām, rūpnieciskajām eļļām un eļļu atkritumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un Padomes direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem, un ar kuru groza Komisijas 2012.gada 18.aprīļa Ieviešanas lēmumu.
 • Dalība normatīvo aktu izstrādē par atkritumu poligonu pārklājumu materiāliem un apjomiem, būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanu, kārtību kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu produktiem no bioloģisko norādāmiem atkritumiem.

2018. gadā uzņēmums iesaistījās zemāk norādīto normatīvo aktu veidošanā:

 • Grozījumi Ministru kabineta (MK) 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”.
 • MK noteikumi Nr.292 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzama informācija par savākto reģenerācijai nodoto, atkritumu poligonā nodoto un atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masu”.
 • MK noteikumu Nr.548 projekts “Otrreizējo izejvielu uzskaites kārtība” (No atkritumiem saražotu vai iegūtu otrreizējo izejvielu uzskaites žurnāls).
 • MK noteikumi Nr.788 “Par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”.
 • MK noteikumi Nr. 373 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”.
 • MK noteikumi Nr. 494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”.
 • MK noteikumi Nr. 537 “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi”.

Pielikumi

Dalies