Apstiprināts Dienvidkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam Vides pārskats

reģiona karte

SIA “Liepājas RAS” sadarbībā ar SIA “Geo Consultants” ir izstrādājis plānošanas dokumenta “Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam” (turpmāk – Plāns) projektu un tā saistīto dokumentu – Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu. Dokumenti izstrādāti, ievērojot “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” III nodaļu un Ministru kabineta 2021.gada 22.jūnija noteikumus Nr.397 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas programmu”. 

Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis Atzinumu Nr. 4-03/14/2023 par Dienvidkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu.

Vēršam uzmanību, ka šobrīd esam publicējuši Plāna projekta redakciju un informējam, ka ir iespējami nebūtiski Plāna precizējumi. Līdz ar šo aicinām sekot informācijai par Plāna apstiprināšanu. Tiklīdz Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldības Plānu būs apstiprinājušas, tas stāsies spēkā, atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma ”III nodaļai.

Uz Dienvidkurzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu attiecināmos dokumentus skatīt pielikumos.

Pielikumi

Dalies