Apstiprināts Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam

reģiona karte

Šī gada 30. novembrī Dienvidkurzemes novada un Kuldīgas novada pašvaldības apstiprināja Dienvidkurzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2023.- 2027.gadam (turpmāk – Plāns). Pamatojoties uz šiem lēmumiem, Plāns stājies spēkā tā pieņemšanas brīdī.

To ir apstiprinājušas visas četras Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības, tai skaitā Saldus un Liepājas valstspilsētas pašvaldības.

Plāna izstrāde paredz “Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāna 2021.- 2028. gadam” noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, t.sk.:

·       atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību;

·       atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai infrastruktūras attīstību;

·       atkritumu sagatavošanas reģenerācijai un pārstrādei iekārtu modernizāciju;

·       atkritumu pārstrādes un reģenerācijas infrastruktūras attīstību;

·       poligona infrastruktūras attīstību;

·       sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu īstenošanu.

Plāns ietver pasākumus esošo tehnisko un organizatorisko risinājumu pilnveidošanai, kuru mērķis ir veicināt aprites ekonomikas principu īstenošanu reģionā, kā arī uzlabot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti un pieejamību.

Kā norāda atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra SIA “Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols: “Šis politikas plānošanas dokuments ļaus attīstīt un pilnveidot reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, piesaistīt investīcijas, nodrošinot videi draudzīgu un ekonomiski pamatotu pakalpojumu. Plānā ikviens var atrast arī informāciju par esošo situāciju reģionā.”

Plānu izstrādāja SIA “Liepājas RAS” sadarbībā ar SIA “Geo Consultants”.

2023. gada 30. novembrī apstiprinātais “Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam”, tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats, atzinums par vides pārskata apstiprināšanu un informatīvais ziņojums pieejams šeit:

Pielikumi

Dalies