Iznomājam

Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS” apsaimnieko ne tikai atkritumu poligonu “Ķīvītes”, bet arī rekulitvēto izgāztuvi “Šķēde” un citas savā īpašumā esošās teritorijas.

Efektīvai īpašumu apsaimniekošanai SIA “Liepājas RAS” regulāri veic saimnieciskās darbības izvērtējumu, tajā skaitā apzina teritorijas, kas pārskatāmā nākotnē nav paredzētas saimnieciskās darbības veikšanai. Šobrīd uzņēmums piedāvā nomāt sekojošus tā īpašumā vai valdījumā esošus nekustamos īpašumus:

Iznomāšanai (apbūves tiesību piešķiršanai) paredzēto zemes gabalu: 
adrese  Rekultivētā izgāztuve “Šķēde” Lībiešu iela 24, Liepāja, LV-3414
kadastra numurs17000010003
platība10,23 ha
novietojums  shematiski norādīts pielikumā “Šķēde”. Pieļaujama zemes gabala sadalīšana atsevišķās zemes vienībās uz ieinteresēto personu pieteikuma pamata
lietošanas (izmantošanas) mērķis  Tehniskās apbūves teritorija (saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, kas stājies spēkā 2012. gada 1. martā un ir spēkā līdz 2037. gadam)
nomas līguma vai apbūves tiesības termiņš  nomas līguma termiņš līdz 30 gadiem no līguma noslēgšanas dienas; apbūves tiesības minimālais termiņš 10 gadi
Liepājas RAS kontaktpersonaAndris Kapiņš, galvenais saimniecības pārzinis
E-pasts: andris@liepajasras.lv
Tālr. +371 20299422

Jebkura ieinteresētā persona, kura vēlas iegūt tiesības nomāt SIA “Liepājas RAS” īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu, iesniedz pieteikumu (paraugu skatīt pielikumā zem šī raksta) saskaņā ar noteikumiem “Par SIA “Liepājas RAS” piederošo zemes gabalu iznomāšanas un apbūves tiesību piešķiršanas kārtību”.

Pielikumi

Dalies