Iznomājam

Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra SIA “Liepājas RAS” apsaimniekotā atkritumu poligona “Ķīvītes” teritorija – vieta energoefektīvai uzņēmējdarbībai Grobiņas pagastā

Uzņēmējdarbības īstenošanai centra teritorijā pieejamas iznomājamas zemes platības un attīstīta infrastruktūra: no atjaunojamiem energoresursiem (poligona gāzes) ražota siltumenerģija, elektroenerģija, dabasgāzes pieslēgums, ūdens, kanalizācijas un sakaru komunikācijas, sakārtoti piebraucamie un iekšējie ceļi.

Poligona teritorijā pieejamā infrastruktūra:

– nomājami zemes gabali ar kopējo platību līdz 45 000 m2

– siltumenerģija līdz 1200 MWh/gadā;

– dabasgāze ar iespēju pieslēgties maģistrālam gāzes vadam (D160 mm);

– elektroenerģija;

– ūdensapgāde – debits 2 litri/sekundē;

– sadzīves kanalizācijas tīkli;

– ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iespējas;

– salīdzinoši zems nekustamā īpašuma nodoklis (salīdzinājumā ar Liepājas pilsētu);

– sakārtoti piebraucamie un iekšējie ceļi (asfalts);

– atrašanās vieta: tikai 15km attālumā no Liepājas pilsētas un 3km attālumā no šosejas A9 (Rīga – Liepāja).

Zemes platības atbilst ražošanas apbūves teritorijai saskaņā ar Grobiņas novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam.

Par zemes nomu

Iznomāšanai (apbūves tiesību piešķiršanai) paredzēto zemes gabalu adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430, Kadastra numurs: 64600040421.

Iznomāšanai (apbūves tiesību piešķiršanai) paredzētie zemes gabali: norādīti pielikumā. SIA Liepājas RAS pieļauj zemes gabala sadalīšanu atsevišķās zemes vienībās uz ieinteresēto personu pieteikuma pamata.

Iznomāšanai (apbūves tiesību piešķiršanai) paredzēto zemes gabalu lietošanas (izmantošanas) mērķis: ražošanas objektu apbūves zeme.

Iznomāšanai (apbūves tiesību piešķiršanai) paredzēto zemes gabalu nomas līguma vai apbūves tiesības termiņš: nomas līguma termiņš līdz 30 gadiem no līguma noslēgšanas dienas; apbūves tiesības minimālais termiņš 10 gadi.

Sabiedrības kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālrunis), kuras pienākumos ietilpst sniegt visa veida informāciju par iznomāšanai (apbūves tiesību piešķiršanai) paredzēto zemes gabalu: Liene Jākobsone, vides inženiere: liene@liepajasras.lv vai mob.tālr.nr. +371 26732288.

Pielikumi

Dalies