Liepājas RAS iegūst finansējumu bioloģiski noārdāmu atkritumu pārstrādes iekārtas izveidei

Šā gada 28. martā SIA “Liepājas RAS” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) noslēdza līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/003 “Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.2. pasākuma “Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija” ietvaros.

Projekta realizācijai SIA “Liepājas RAS” ir piešķirts ERAF finansējums 6 000 000,00 EUR (seši miljoni euro) apmērā, t.i., 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām 7 058 823,53 EUR (septiņi miljoni piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro un 53 centi).

Projekta kopējie izdevumi  – 7 644 075,63 EUR.

Projekta darbību īstenošana paredzēta līdz 2023. gada decembrim.

Jaunā bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobas pārstrādes iekārta veicinās atkritumu vairākkārtēju izmantošanu, paaugstinot atkritumu izmantošanas efektivitāti un samazinot apglabājamo atkritumu apjomu. Apstrādājot sadzīves atkritumus pēc jaunā tehnoloģiskā risinājuma, poligonā ik gadu tiks apglabāti aptuveni par 9,5 %  mazāk sadzīves atkritumu.

2021.gada 3. novembrī SIA ”Liepājas RAS” un SIA ”Velve” kopīgi noslēgtā projektēšanas un būvdarbu līguma ietvaros jau ir uzsākts un turpinās darbs pie jaunas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas projektēšanas (skatīt vizualizāciju attēlā, raksta sākumā).

Dalies