Liepājas RAS ir saņēmis Dienvidkurzemes novada būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi

SIA “Liepājas RAS” īstenotajam ERAF projektam Nr. 5.2.1.2/21/I/003 “Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” (turpmāk – Projekts) 2022.gada 6.jūlijā ir saņemta Dienvidkurzemes novada būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Līdz ar to, jaunās bioloģiski norādāmo atkritumu pārstrādes iekārtas projekts ir saskaņots visās ieinteresētajās institūcijās un projektēšana ir noslēgusies.

Ņemot vērā, ka 2021.gada 3. novembrī starp SIA ”Liepājas RAS” un SIA ”Velve” parakstītais līgums ir noslēgts saskaņā FIDIC iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiem (Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiem elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs”) un paredz gan projektēšanu, gan būvdarbus, SIA “Liepājas RAS“ teritorijā tiek uzsākti būvdarbu sagatavošanas darbi.

Informācijai:

Projekta kopējie izdevumi  – 7 644 075,63 EUR.

ERAF finansējums 6 000 000,00 euro.

Projekta darbību īstenošana līdz 2023. gada decembrim.

Dalies