Liepājas RAS noslēdz līgumu par bioloģiski noārdāmu atkritumu pārstrādes iekārtas izveidi

Poligona teritorija. Kalns. Meži.

2021.gada 3. novembrī SIA ”Liepājas RAS” un SIA ”Velve” kopīgi noslēgtā projektēšanas un būvniecības darbu līguma ietvaros ir vienojušies par jaunas bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādes iekārtas izveidi projektā “Divu fāzu sausās anaerobās fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei” Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Projektam plānots piesaistīt Eiropas savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējumu un realizēt “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.2. pasākuma “Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija”  īstenošanas noteikumi” ietvaros.

Projekta mērķis ir izveidot bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, tādējādi attīstot organisko atkritumu pārstrādi reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Ķīvītes”, veicinot atkritumu vairākkārtēju izmantošanu un paaugstinot atkritumu izmantošanas efektivitāti, kā arī samazinot apglabājamo atkritumu apjomu. Jaunā pārstrādes tehnoloģija ļaus pārstrādāt bioloģiski noārdāmo atkritumu komposta materiālā, kas izmantojams apzaļumošanai, tilpņu aizbēršanai un ainavu veidošanai, tādējādi samazinot resursu patēriņu, kā arī pārstrādes procesā iegūtā biogāze tiks izmantota enerģijas ražošanā. Šāda iekārta šogad sāka darbu poligonā “Getliņi”. Savācot un utilizējot bioloģiski noārdāmo atkritumu sadalīšanās procesā radušos metāna gāzi, tiks samazinātas SEG emisijas, kas savukārt atstās pozitīvu ietekmi uz klimata izmaiņām.

Projekta realizēšana paredzēta līdz 2023. gada decembrim.

Informāciju sagatavoja projekta vadītājs Uldis Klaks-Kleins, e-pasts: uldis@liepajasras.lv

Dalies