Eiropas Komisijas ziņojums par LIFE10 ENV/DK/000098

Eiropas Komisija ir publicējusi ziņojumu par LIFE projektiem un aprites ekonomiku – dakofa.dk

Šajā ziņojumā (79. – 80. lpp) ir atspoguļots arī 2011. – 2014. g. projekts, kurā piedalījās SIA “Liepājas RAS” – Publiskā un privātā partnerība plastmasas atdalīšanas no atkritumu kopējās plūsmas iespēju izpēte (saīsināti “Plastic Zero” LIFE10 ENV/DK/000098):

Projekta ietvaros tika izstrādāts digitāls ceļvedis, kas ir izmantojams kā rokasgrāmata, plastmasas atkritumu apsaimniekošanā pašvaldību līmenī, plānojot resursu efektīvu izmantošanu un samazinot jaunu izejvielu ievešanu savā administratīvajā teritorijā.

Projekta laikā tika analizēta izveidotā atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra katrā sadarbības partnera reģionā, t. sk. savākšanas sistēma, atkritumu apstrāde un pārstrāde, kā arī saistošā likumdošana.  Tika savākti dati par plastmasas atkritumu sastāvu, plūsmām, šķirošanas kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem, plastmasas pārstrādes iespējām.

Viena no projekta atziņām: izmantojot projekta kopējos rezultātus, nepieciešams vispirms detāli izanalizēt un izvērtēt visus vietējos aspektus un apstākļus.

Projektā tika salīdzinātas 5 šķirošanas rūpnīcas, t. sk. 1 izmēģinājuma rūpnīca. Secinājums: plastmasas atkritumi tiek vākti daudzviet, taču to izmantošanas potenciālu ir iespējams uzlabot ar jaunām metodēm, šādi novirzot vairāk nekā 900 tonnu no poligoniem vai dedzināšanas uz pārstrādi.

Ar projekta atziņām, rezultātiem un secinājumiem projekta partneri regulāri dalījās pieredzes apmaiņas forumos.

Pilns ziņojuma teksts angļu valodā atrodams šeit: dakofa.dk

Dalies