Pabeigti līguma „Inerto atkritumu apglabāšanas laukuma būvniecība poligonā “Ķīvītes”” būvniecības darbi.

SIA „Liepājas RAS” informē, ka poligonā „Ķīvītes” projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana”  ietvaros ir pabeigti līguma „Inerto atkritumu apglabāšanas laukuma būvniecība poligonā “Ķīvītes””būvdarbi.

Līguma „Inerto atkritumu apglabāšanas laukuma būvniecība poligonā “Ķīvītes”” ietvaros ir izbūvēts un nodots ekspluatācijai asfaltēts laukums 2,6 ha platībā. Laukums ir paredzēts poligonā “Ķīvītes” ienākošo inerto atkritumu pārstrādei, kas tiks nodrošināta ar Kohēzijas fonda ietvaros iegādātām iekārtām (atkritumu smalcinātājs un šķirošanas lenta), tādejādi nodrošinot inerto atkritumu apglabāšanas apjoma samazināšanu, atgriežot atkritumus otrreizējai izmantošanai. Līguma ietvaros tika izbūvēta arī inerto atkritumu noglabāšanas laukumam nepieciešamā saistītā infrastruktūra:

– pievadceļi,

– drenāžas grāvji,

– ugunsdzēsības baseins,

– elektroapgāde un apgaismojums,

kā arī sagatavota teritorija perspektīvei inerto atkritumu apglabāšanai vai citu materiālu glabāšanai 4,1 ha platībā.

Vēl papildu līguma ietvaros tika veikti sekojoši darbi:

– poligona teritorijā un apkārt jaunizbūvētajai inerto atkritumu krātuvei tika izveidota videonovērošanas sistēma, kas pieslēgta jau esošajai videonovērošanas sistēmai,

– lai nepārslogotu infiltrāta (atkritumu notekūdeņi) uzkrāšanas baseinus un attīrīšanas iekārtas ar infiltrātu, tika izveidota mitrināšanas sistēma, savienojot esošo infiltrāta novadīšanas cauruļvadu ar esošo mitrināšanas sistēmu, izveidojot sūkņu staciju, kas novada infiltrātu esošajā krātuvē,

– nodrošināta esošās infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības ilgtspēja, veicot esošā infiltrāta attīrīšanas bloka elementu nomaiņu.

Līguma kopējā summa 2,2 milj EUR.

Būvniecību veica SIA „SCO Centrs”.

Uzraudzību veica Konsorcijs „RAS”.

Projekts paredz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas ietver Liepājas pilsētu, Aizputes, Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas un Vaiņodes novadus, kopējais iedzīvotāju skaits uz 2010. gada 1. janvāri ir 168,7. tūkstoši iedzīvotāju.

Projektā plānots paveikt:

–          esošo energošūnu optimizāciju, inerto atkritumu apglabāšanas laukuma I kārtas izbūvi un teritorijas sagatavošanas darbus II kārtai;

–          infiltrāta savākšanas sistēmas optimizāciju, kas ietver infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu, infiltrāta baseina un saistītās infrastruktūras izbūvi;

–          materiālu un tehnikas novietnes un saistītās infrastruktūras izbūvi;

–          piegādes – kompaktora iegādi atkritumu blīvēšanai, priekšapstrādes iekārtu un tās apkalpojošās tehnikas iegādi,  konteineru pārvadāšanas automašīnas konteineru pārvadāšanai poligona teritorijā un lielizmēra konteineru iegādi;

–          pakalpojumus – būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību un autoruzraudzību.

Projekta mērķis ir nodrošināt vides aizsardzības un normatīvo aktu prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu reģiona pašvaldībām, kas tiek sasniegts, pilnveidojot esošā reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Ķīvītes” infrastruktūru, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā.

Projekta ieguvumi reģionam kopumā

Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona poligonā „Ķīvītes”:

–          tiks nodrošinātas pietiekošas jaudas atkritumu apglabāšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

–          tiks būtiski uzlabota vides kvalitātes drošība – lai nodrošinātu infiltrāta savākšanu no jaunajām šūnām;

–          krasi uzlabosies biogāzes savākšana un utilizācija. Optimizējot biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmu tiks panākta būtiska “siltumnīcas efekta” samazināšana;

–          tiks veicināta otrreizēji izmantojamo / pārstrādājamo materiālu atdalīšana no kopējās atkritumu plūsmas un nodošana pārstrādei. Tas ļaus paildzināt poligona izmantošanas laiku un otrreizējo izejvielu apjoma palielināšanos. Šādā veidā tiks panākts Projekta ieguldījums ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

Sīkākai informācijai:

Māris Grīnfelds

Ražošanas direktors

Tālr. 63459094, e-pasts: maris@liepajasras.lv

 projektu „SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJAS REĢIONĀ – POLIGONA ĶĪVĪTES INFRASTRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA” līdzfinansē Eiropas  Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SABIEDRĪBA AR IEROBEŽO ATBILDĪBU „lIEPĀJAS RAS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dalies