Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana

Projekts paredz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Projekta mērķis ir nodrošināt vides aizsardzības un normatīvo aktu prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu reģiona pašvaldībām,  pilnveidojot poligona „Ķīvītes” infrastruktūru.

Projektā plānotais:

✔ esošo energošūnu optimizācija,

✔ inerto atkritumu apglabāšanas laukuma I kārtas izbūve,

✔ teritorijas sagatavošanas darbi II kārtai;

✔ infiltrāta savākšanas sistēmas optimizācija, kas ietver:

      ☑ infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana,

      ☑ infiltrāta baseina un saistītās infrastruktūras izbūve;

      ☑ materiālu un tehnikas novietnes un saistītās infrastruktūras izbūve;

✔ kompaktora iegāde atkritumu blīvēšanai,

✔ priekšapstrādes iekārtas un tās apkalpojošās tehnikas iegāde,

✔ konteineru pārvadāšanas automašīnas iegāde,

✔ lielizmēra konteineru iegāde;

✔ būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība un autoruzraudzība.

Projekta ieguvumi:

✔ tiks nodrošinātas pietiekošas jaudas atkritumu apglabāšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

✔ tiks būtiski uzlabota vides kvalitātes drošība – lai nodrošinātu infiltrāta savākšanu no jaunajām šūnām;

✔ krasi uzlabosies biogāzes savākšana un utilizācija. Optimizējot biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmu, tiks panākta būtiska “siltumnīcas efekta” samazināšana;

✔ tiks veicināta otrreizēji izmantojamo / pārstrādājamo materiālu atdalīšana no kopējās atkritumu plūsmas un nodošana pārstrādei. Tas ļaus paildzināt poligona izmantošanas laiku un otrreizējo izejvielu apjoma palielināšanos. Šādā veidā tiks panākts Projekta ieguldījums ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 4,3 miljoni lati, no tām 2,7 miljonus latu finansē Kohēzijas fonds, bet atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs – SIA „Liepājas RAS”.

PROJEKTU „SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJAS REĢIONĀ – POLIGONA ĶĪVĪTES INFRASTRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „LIEPĀJAS RAS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dalies