Paziņojums par sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūves poligonā Ķīvītes ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūve poligonā “Ķīvītes”.

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “Liepājas RAS”,reģistrācijas Nr. 42103023090, juridiskā adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430; e-pasts: birojs@liepajasras.lv (turpmāk – Ierosinātāja).

Paredzētā darbības vieta: Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, cieto sadzīves atkritumu poligons “Ķīvītes” (kadastra Nr. 6460 0040 421).

Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 31. jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/11 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūvei poligonā “Ķīvītes”.

Paredzētās darbības apraksts:Paredzētās darbības ietvaros plānota esošā sadzīves atkritumu poligona “Ķīvītes” jaunas sadzīves atkritumu krātuves ~ 4,8 ha platībā izveide (turpmāk – Krātuve), kas nepieciešama sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedrisko pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Krātuves lietderīgā ietilpība līdz 500 000 t sadzīves atkritumu. Papildus Krātuves izbūvei ir plānota kompostēšanas laukuma izbūve  ~ 1 ha platībā, kā arī nepieciešamās infrastruktūras (ceļi, inženierkomunikācijas) izveide un izbūve Krātuves un kompostēšanas laukuma apsaimniekošanai.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Prezentācija būs pieejama tīmekļa vietnē liepajasras.lv sadaļā Uzņēmums apakšsadaļā Projekti sākot ar 2021. gada 19. jūniju. Neklātienes apspriešana notiks no 2021. gada 19. jūnija līdz 1. jūlijam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz Plānotās darbības ierosinātājas SIA “Liepājas RAS” e-pasta adresi birojs@liepajasras.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopotas sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts vietnē liepajasras.lv.  

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021. gada 1. jūlijā plkst. 17.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot saiti, kas 30. jūnijā tiks publicēta SIA
“Liepājas RAS” tīmekļa vietnes liepajasras.lv sadaļā Uzņēmums apakšsadaļā Projekti.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties attālināti no 2021. gada 19. jūnija:

1) Grobiņas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.grobinasnovads.lv

2) Tīmekļa vietnē liepajasras.lv sadaļā Uzņēmums apakšsadaļā Projekti

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 11. jūlijam.

Pielikumi

Dalies