Paziņojums par SIA Liepājas RAS paredzētās darbības sadzīves atkritumu poligona Ķīvītes teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Apmākusies diena. Fonā atkritumu kalns ķīvītēs, apsegts ar pārklājumu.

Paredzētās darbības nosaukums: “Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves un atkritumu apstrādes un uzglabāšanas laukuma izveide sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” teritorijā, nekustamajā īpašumā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā”.

Paredzētā darbības vieta: sadzīves atkritumu poligona “Ķīvītes” teritorija, nekustamajā īpašumā “Ķīvītes” (kadastra Nr. 6460 004 0421), Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Liepājas RAS”, reģ. Nr. 42103023090, juridiskā adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV–3430, tālrunis: 63459091, e– pasts: birojs@liepajasras.lv.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasta adrese: gc@geoconsultants.lv.

Lēmums par ziņojuma izstrādi: Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 31. jūlijā pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/11 “Par Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. 2021. gada 21. jūlijā ir izsniegta “Programma Nr. 5-03/8 ietekmes uz vidi novērtējumam sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūvei cieto sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” Grobiņas novadā”.

Ziņojuma iesniegšana Vides pārraudzības valsts birojā: 2023. gada 8. maijā Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma pirmā redakcija “Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves un atkritumu apstrādes un uzglabāšanas laukuma izveide sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” teritorijā, nekustamajā īpašumā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā”.

Ziņojums pieejams: SIA “Geo Consultants” tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv, sadaļā Vides izpēte, Paziņojumi (IVN) : Paziņojumi (IVN) – Geo Consultants

Dalies