Uzsākta sabiedriskā apspriešana jaunas krātuves izveidei (papildināts ar piekļuves saiti videokonferencei raksta apakšā)

Informējam, ka ir uzsākta sabiedriskā apspriešana ietekmes uz vidi novērtējumam projektā “Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves un atkritumu apstrādes un uzglabāšanas laukuma izveide sadzīves atkritumu poligona “Ķīvītes” teritorijā, nekustamajā īpašumā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā”.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Liepājas RAS” (turpmāk – Ierosinātājs).

Ziņojuma izstrādātājs: SIA “Geo Consultants” (turpmāk – Izstrādātājs).

Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 20. decembra līdz 2023. gada 20. janvārim.

Ziņojums ir pieejams gan Ierosinātāja tīmekļa vietnē (zem šī raksta), gan Izstrādātāja  tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv, kā arī drukātā formā, Dienvidkurzemes novada pašvaldībā, Lielā ielā 76, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā un Ierosinātāja administrācijas ēkā atkritumu poligonā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 10. janvārī plkst. 17.00 SIA “Liepājas RAS” administrācijas ēkā. Vienlaikus interesentiem tiks nodrošināta dalība arī tiešsaitē. Videokonferences pieejas saite tiks publicēta 2023. gada 6. janvārī tīmekļa vietnēs: www.geoconsultants.lv un www.liepajasras.lv  

Laika posmā no 2023. gada 11. janvāra līdz 17. janvārim Izstrādātāja un Ierosinātāja tīmekļa vietnēs tiks publicēta sanāksmes prezentācija par paredzēto darbību, un interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz Izstrādātāja e-pasta adresi: gc@geoconsultants.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību sabiedriskās apspriešanas laikā var iesniegt arī Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv).

Pielikumā: Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums uz 211 lapām ar 8 pielikumiem, IVN ziņojuma kopsavilkums uz 35 lapām, kā arī paziņojums IVN sabiedriskajai apspriešanai.

PAPILDINĀTS: Pieeja tiešsaites videokonferencei par jaunas krātuves izveidi pieejama šeit:

https://us02web.zoom.us/j/89437592881?pwd=TDg0K0RhYzFvNjdOTGpjZm5vNHNpZz09

Pielikumi

Dalies