Noslēdzas vērienīgais projekts „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana”

Informējam, ka šā gada novembrī  noslēdzas vērienīgais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētais projekts „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana” (Nr.3DP/3.5.1.2.2./10/IPIA/VIDM/001).  

Projekta ietvaros paveikti sekojošie darbi:

Esošo energošūnu optimizācija, inerto atkritumu apglabāšanas laukuma I kārtas izbūve un teritorijas sagatavošana II kārtai;

infiltrāta savākšanas sistēmas optimizācija, kas ietver infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu, infiltrāta baseina un saistītās infrastruktūras izbūvi;

materiālu un tehnikas novietnes un saistītās infrastruktūras izbūve;

piegādes – kompaktora iegāde atkritumu blīvēšanai, priekšapstrādes iekārtu un tās apkalpojošās tehnikas iegāde,  konteineru pārvadāšanas automašīnas konteineru pārvadāšanai poligona teritorijā un lielizmēra konteineru iegāde, pašlaik tiek iepirkti papildu konteineri, kā arī gāzes savākšanas stacijas, kas tiks pieslēgtas tuvākā laikā, lai nodrošinātu visa gāzes apjoma savākšanu;

pakalpojumi – būvdarbu inženiertehnisko uzraudzība un autoruzraudzība.

Projekts tika īstenots ar mērķi  nodrošināt vides aizsardzības un normatīvo aktu prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu reģiona pašvaldībām, kas tiek sasniegts, pilnveidojot esošā reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Ķīvītes” infrastruktūru, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā.

Realizētais projekts sniedz ievērojamu ieguvumu reģionam kopumā, jo tiek nodrošinātas pietiekošas jaudas atkritumu apglabāšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, būtiski ir uzlabota vides kvalitātes drošība,  krasi uzlabojusies biogāzes savākšana un utilizācija.

Optimizējot biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmu panākta būtiska “siltumnīcas efekta” samazināšana.

Tā pat veicināta otrreizēji izmantojamo / pārstrādājamo materiālu atdalīšana no kopējās atkritumu plūsmas un nodošana pārstrādei, kas ļauj paildzināt poligona izmantošanas laiku un otrreizējo izejvielu apjoma palielināšanos. Šādā veidā ir panākts Projekta ieguldījums ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

Projekta īstenošana tika uzsākta 2010.gada nogalē, un tā izmaksas tika novērtētas kā 4,3 miljoni latu.  No tām 2,7 miljonus latu finansējuma nodrošina  Kohēzijas fonds, bet atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs – SIA „Liepājas RAS”.

Projektu „SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJAS REĢIONĀ – POLIGONA ĶĪVĪTES INFRASTRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA” līdzfinansē Eiropas  Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SABIEDRĪBA AR IEROBEŽO ATBILDĪBU „LIEPĀJAS RAS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dalies