Poligonā uzsākti būvniecības darbi

10.11.2011.

SIA „Liepājas RAS” informē, ka š. g. 24. oktobrī  ir uzsākti būvdarbi poligonā „Ķīvītes” projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana”  ietvaros.

Darbi tiek veikti divos objektos: „Energošūnu un infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas optimizācija poligonā „Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā.” un „Materiālu  un tehnikas novietnes būvniecība „Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā.” Objektu būvniecību veic AS „SCO CENTRS” saskaņā ar š. g. maijā noslēgto līgumu, kas ietver kā projektēšanu, tā būvniecību.

Objektā „Energošūnu un infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas optimizācija” paredzēts:

a.   esošajās energošūnās apglabāto atkritumu pārklāšanu ar pagaidu HDPE zvīņveida pārklājumu, kas nepieciešams biogāzes izplūšanas atmosfērā ierobežošanai un nokrišņu ūdeņu filtrācijas caur atkritumu slāni ierobežošanai;

b.   energošūnu apvienošana, izbūvējot savienojumu starp esošajām šūnām. Savienojums izbūvējams ievērojot visas prasības, kādas noteiktas atkritumu apglabāšanas šūnai, t.i. pamatnes izbūve, HDPE plēves ieklāšana, drenējošā slāņa un infiltrāta savākšanas sistēmas izbūve, vaļņu izbūve;

c.  esošās biogāzes savākšanas sistēmas pārbūve šūnu savienojuma vietā un nākamās kārtās biogāzes savākšanas sistēmas, savākšanas – regulēšanas stacijas izbūve;

d.   infiltrāta spiedvadu, sūkņu stacijas izbūve, savākšanas baseina izbūve un attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana. (infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas optimizācija),

Objektā „Materiālu un tehnikas novietnes un saistītās infrastruktūras izbūve”:

a. materiālu un tehnikas novietnes būvniecība, kas ietver nojumes būvniecību materiālu uzglabāšanai un novietni tehnikas uzglabāšanai,

b. saistītās infrastruktūras izbūvi, kas ietver nepieciešamo inženierkomunikāciju pieslēgumu, pievedceļa un laukuma izbūvi,

c.   telfera uzstādīšanu atkritumu kompaktora telpā.

Sagaidāmie Līguma izpildes rezultāti: 

– pietiekamu sadzīves atkritumu apglabāšanas jaudu nodrošināšana poligonā „Ķīvītes” izmantojot esošās energošūnas (atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pieejamība 100% visām Reģiona pašvaldībām). Rezultāts tiek panākts savienojot esošās atkritumu apglabāšanas šūnas, tādejādi iegūstot atkritumu apglabāšanas šūnu ar kopējo platību 5,6 ha.  Papildus ietilpība tiek nodrošināta ar jaunizbūvēto platību atkritumu apglabāšanai šūnu savienojuma vietā, kā arī nodrošinot iespēju palielināt atkritumu slāņa uzbēruma maksimālo augstumu – jauna apvienotā energošūna ar kapacitāti 423 tūkst. t, izmatošanas ilgums līdz 10 gadiem;

– savāktā biogāzes apjoma palielināšana – biogāzes izplūšana atmosfērā tiek ierobežota izveidojot atkritumu apglabāšanas šūnu pārklājumu ar gāzes izplūšanu ierobežojošu materiālu un atkritumu slāņa biezuma palielināšanu, kas arī ierobežo gāzes izplūšanu atmosfērā (jaunās energošūnas izmantošanas perioda beigās tiek nodrošināts utilizējamās biogāzes apjoma pieaugums, salīdzinot ar 2009. gadu, par 35-40%.);

– infiltrāta savākšanas, uzkrāšanas un attīrīšanas sistēmas jaudas nodrošināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – tiek nodrošināta 100% jauda infiltrāta savākšanai, uzkrāšanai un attīrīšanai, izbūvējot spiedvadu un sūkņu staciju infiltrāta savākšanai no apvienotās energošūnas un inerto atkritumu apglabāšanas laukuma I kārtas, baseinu infiltrāta uzkrāšanai, kura ietilpība ir 4000 m3, infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu līdz 5 m3/h;

– piemērotas telpas poligonā „Ķīvītes” izmantojamās tehnikas un ekspluatācijai nepieciešamo materiālu uzglabāšanai. Rezultāts tiek panākts izbūvējot materiālu un tehnikas novietni 500 m2 platībā.

Projekta uzraudzību veic Konsorcijs „RAS” saskaņā ar š. g. jūnijā noslēgto līgumu.

Līguma izpilde ir 2 gadi.

Līguma kopējā summa 1,5 milj. LVL. Sīkākai informācijai: Ritma Dubrovska Projekta vadītāja Mob. tālr.: 22010160, e-pasts: ritma@liepajasras.lv

PROJEKTU „SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJAS REĢIONĀ – POLIGONA ĶĪVĪTES INFRASTRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „LIEPĀJAS RAS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dalies