Projekta “Plastic Zero” rezultāti

Projekta virsmērķi – samazināt fosilās plastmasas nelietderīgu izmantošanu, saglabāt neatjaunojamos resursus un veicināt oglekļa neitrālu enerģijas ražošanu no atkritumiem.

Projekta ietvaros veicamajām darbībām tika izvirzīti pakārtoti mērķi:

  • identificēt galvenās problēmas un šķēršļus, pētot un analizējot iespējas, kā samazināt plastmasas atkritumus kopējā atkritumu plūsmā;
  • veicināt plastmasas polimēru pārstrādi to atkārtotai izmantošanai;
  • nepieļaut plastmasas atkritumu sadedzināšanu un apglabāšanu poligonos.

Iesaistot ieinteresētās puses, tiek meklēti risinājumi

Projektā Plastic Zero svarīgu vietu ieņēma sadarbības forumi, kuros iesaistīja valsts un pašvaldību, kā arī privātā sektora pārstāvjus, veidojot publisko un privāto partnerību. Šādos forumos visas ieinteresētās puses, kas pārstāv plastmasas produktu, t. sk. atkritumu, dažādos dzīves cikla posmus, kopīgiem spēkiem meklēja risinājumus un izvirzīja inovatīvas iespējas pārdomāt produktu dizainu un plastmasas apsaimniekošanas sistēmas uzlabojumus.

Izstrādātie ieteikumi  

Projekta ietvaros tika izstrādāti vairāki ieteikumi, kurus apkopoja praktiskās vadlīnijās. Vadlīnijas ir iespējams pilnveidot un precizēt, šādi tās pielāgojot konkrētam mērķim un kontekstam. Turpmākām darbībām izmantojamie dokumenti ir šādi:

• Ceļvedis – strukturēta pieeja, kas ietver plānošanas jautājumus, kā arī iteratīvu mācību procesu. Ceļveža mērķis ir identificēt ekonomiskus un sociāli dzīvotspējīgus risinājumus;

• Zaļā publiskā iepirkuma rokasgrāmata par plastmasas atkritumu novēršanu – instruments kā publiskā iepirkuma organizēšanā iesaistītām amatpersonām, tā arī pircējiem, kas satur praksē atzītus kritērijus attiecībā uz izvairīšanos no plastmasas atkritumiem, un tos var ērti izmantot ar “copy-paste” palīdzību, gatavojot konkrētu dokumentu;

• Apkopojums par plastmasas iepakojuma pārstrādes iespējām – viegli lietojama rokasgrāmata, kuru var izmantot gan pircēji, gan iepakojuma dizaineri;

• Oglekli saturoša melnā plastmasa – buklets, kas apkopo jautājumus par melno plastmasu un rosina izvēlēties videi nekaitīgas alternatīvas;

• Noslēguma ziņojums (Layman’s Report) – kopsavilkums par projektu. Ar šo ziņojumu paredzēts informēt plašāku sabiedrību par jautājumiem, kas attiecas uz plastmasas atkritumiem, kā arī sniegt padomus par to, kā šos jautājumus risināt. Galvenās mērķgrupas ir vietējās pašvaldības, reģionālie atkritumu pārstrādes uzņēmumi, ražotāju atbildības organizācijas un jebkuri citi dalībnieki, kuriem ir tiesības pieņemt normatīva rakstura lēmumus par izmaiņām plastmasas atkritumu apsaimniekošanā.

Noslēguma Ziņojums ir izstrādāts angļu valodā, un ir pieejams arī vācu, somu un latviešu valodās. Visi ziņojumi ir pieejami  www.plastic-zero.com.

LIFE+projekts Plastic Zero ilga 3 gadus – kopš 2011. gada septembra līdz 2014. gada augustam. Projekta partneri bija trīs pilsētas, trīs atkritumu apsaimniekošanas kompānijas un viena universitāte. 

Dalies