SIA „Liepājas RAS” KF līdzfinansēta projekta ietvaros noslēdz divus līgumus

07.06.2011.

Projekta “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona “Ķīvītes” infrastruktūras pilnveidošana”, Nr. 3DP/3.5.1.2.2./10/IPIA/VIDM/001, īstenošanai SIA “Liepājas RAS” š. g. 3. maijā ir noslēgusi projektēšanas un būvniecības līgumu „Energošūnu un infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas optimizācijas, materiālu un tehnikas novietnes projektēšana un būvniecība poligonā „Ķīvītes”” un š. g. 3. jūnijā pakalpojumu līgumu „Būvdarbuinženiertehniskā uzraudzība projektā “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona “Ķīvītes” infrastruktūras pilnveidošana”, Nr.3DP/3.5.1.2.2./10/IPIA/VIDM/001”.

Līgumu izpilde tiek uzsākta š. g. 7. jūnijā.

Projektēšanas un būvniecības līguma ietvaros ir paredzēta divu būvprojektu izstrāde un divu objektu izbūve:

1. Energošūnu un infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas optimizācija, kas ietver:

a.       esošajās energošūnās apglabāto atkritumu pārklāšanu ar pagaidu HDPE zvīņveida pārklājumu, kas nepieciešams biogāzes izplūšanas atmosfērā ierobežošanai un nokrišņu ūdeņu filtrācijas caur atkritumu slāni ierobežošanai;

b.      energošūnu apvienošana, izbūvējot savienojumu starp esošajām šūnām. Pamatnes izbūve, HDPE plēves ieklāšana, drenējošā slāņa un infiltrāta savākšanas sistēmas izbūve, vaļņu izbūve;

c.       esošās biogāzes savākšanas sistēmas pārbūve šūnu savienojuma vietā un nākamās kārtās biogāzes savākšanas sistēmas, savākšanas – regulēšanas stacijas izbūve;

d.      infiltrāta spiedvadu, sūkņu stacijas izbūve, savākšanas baseina izbūve un attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana.

2. Materiālu un tehnikas novietnes un saistītās infrastruktūras izbūve, kas ietver:

a.       materiālu un tehnikas novietnes būvniecība, kas ietver nojumes būvniecību materiālu uzglabāšanai un novietni tehnikas uzglabāšanai,

b.      saistītās infrastruktūras izbūvi, kas ietver nepieciešamo inženierkomunikāciju pieslēgumu, pievedceļa un laukuma izbūvi,

c.       telfera uzstādīšanu atkritumu kompaktora telpā.

Projektēšanas un būvniecības līguma izpildes periods ir divi gadi.

Pakalpojuma līguma ietvaros ir paredzēts veikt inženiertehnisko uzraudzību projektēšanas un būvniecības līgumam.

Projekts paredz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas ietver Liepājas pilsētu, Aizputes, Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas un Vaiņodes novadus, kopējais iedzīvotāju skaits uz 2010. gada 1. janvāri ir 168,7. tūkstoši iedzīvotāju.

Projektā plānots paveikt:

–          esošo energošūnu optimizāciju, inerto atkritumu apglabāšanas laukuma I kārtas izbūvi un teritorijas sagatavošanas darbus II kārtai;

–          infiltrāta savākšanas sistēmas optimizāciju, kas ietver infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu, infiltrāta baseina un saistītās infrastruktūras izbūvi;

–          materiālu un tehnikas novietnes un saistītās infrastruktūras izbūvi;

–          piegādes – kompaktora iegādi atkritumu blīvēšanai, priekšapstrādes iekārtu un tās apkalpojošās tehnikas iegādi,  konteineru pārvadāšanas automašīnas konteineru pārvadāšanai poligona teritorijā un lielizmēra konteineru iegādi;

–          pakalpojumus – būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību un autoruzraudzību.

Projekta mērķisir nodrošināt vides aizsardzības un normatīvo aktu prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu reģiona pašvaldībām, kas tiek sasniegts, pilnveidojot esošā reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Ķīvītes” infrastruktūru, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā.

Projekta ieguvumi reģionam kopumā

Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona poligonā „Ķīvītes”:

–          tiks nodrošinātas pietiekošas jaudas atkritumu apglabāšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

–          tiks būtiski uzlabota vides kvalitātes drošība – lai nodrošinātu infiltrāta savākšanu no jaunajām šūnām;

–          krasi uzlabosies biogāzes savākšana un utilizācija. Optimizējot biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmu tiks panākta būtiska “siltumnīcas efekta” samazināšana;

–          tiks veicināta otrreizēji izmantojamo / pārstrādājamo materiālu atdalīšana no kopējās atkritumu plūsmas un nodošana pārstrādei. Tas ļaus paildzināt poligona izmantošanas laiku un otrreizējo izejvielu apjoma palielināšanos. Šādā veidā tiks panākts Projekta ieguldījums ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Sīkākai informācijai: Ritma Dubrovska Projekta vadītāja e-pasts: ritma@liepajasras.lv

 PROJEKTU „SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJAS REĢIONĀ – POLIGONA ĶĪVĪTES INFRASTRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SABIEDRĪBA AR IEROBEŽO ATBILDĪBU „LIEPĀJAS RAS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dalies