SIA„Liepājas RAS„ uzsāk projekta „Sadzīves atkritumu sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana” īstenošanu

  02.12.2010  

Šī gada 26.novembrī, Rīgā, Vides ministrijāstarpVides ministriju un SIA „Liepājas RAS” tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana” (Nr.3DP/3.5.1.2.2./10/IPIA/VIDM/001) (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 4,3 miljoni lati, no tām 2,7 miljonus latu finansē Kohēzijas fonds, bet atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs – SIA „Liepājas RAS”. 

Projekts paredz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas ietver Liepājas pilsētu, Aizputes, Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas un Vaiņodes novadus, kopējais iedzīvotāju skaits uz 2010. gada 1. janvāri ir 168,7. tūkstoši iedzīvotāju.

Projekta ietvaros paredzēts veikt reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona infrastruktūras pilnveidošanu, kas iekļauj sekojošas galvenās aktivitātes – esošo energošūnu optimizāciju, inerto atkritumu apglabāšanas laukuma I kārtas izbūvi un teritorijas sagatavošanas darbus II kārtai, infiltrāta savākšanas sistēmas optimizāciju, kas ietver infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu, infiltrāta baseina un saistītās infrastruktūras izbūvi, materiālu un tehnikas novietnes un saistītās infrastruktūras izbūvi, piegādes – kompaktora iegādi atkritumu blīvēšanai, priekšapstrādes iekārtu un tās apkalpojošās tehnikas iegādi,  konteineru pārvadāšanas automašīnas konteineru pārvadāšanai poligona teritorijā un lielizmēra konteineru iegādi, kā arī pakalpojumus – būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību un autoruzraudzību.

Projekta mērķis ir nodrošināt vides aizsardzības un normatīvo aktu prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu reģiona pašvaldībām, kas tiek sasniegts, pilnveidojot esošā reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Ķīvītes” infrastruktūru, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā.

Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona poligonā „Ķīvītes”:

–          tiks nodrošinātas pietiekošas jaudas atkritumu apglabāšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

–          tiks būtiski uzlabota vides kvalitātes drošība – lai nodrošinātu infiltrāta savākšanu no jaunajām šūnām;

–          krasi uzlabosies biogāzes savākšana un utilizācija. Optimizējot biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmu tiks panākta būtiska “siltumnīcas efekta” samazināšana;

–          tiks veicināta otrreizēji izmantojamo / pārstrādājamo materiālu atdalīšana no kopējās atkritumu plūsmas un nodošana pārstrādei. Tas ļaus paildzināt poligona izmantošanas laiku un otrreizējo izejvielu apjoma palielināšanos. Šādā veidā tiks panākts Projekta ieguldījums ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

Sīkākai informācijai:

Ritma Dubrovska

Projekta vadītājs

Mob. tālr.: 22010160, e-pasts: ritma@liepajasras.lv

Projektu “SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJAS REĢIONĀ – POLIGONA ĶĪVĪTES INFRASTRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA” līdzfinansē Eiropas Savienība.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “LIEPĀJAS RAS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dalies