Saistošie noteikumi poligona teritorijā

Šie noteikumi nosaka kārtību, kas jāievēro, atrodoties poligona “Ķīvītes” teritorijā. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām.

1. Jebkuram ierodoties un atstājot uzņēmuma teritoriju ir jāreģistrējas. Iebraucot poligona “Ķīvītes” teritorijā, autovadītājs/klients vispirms dodas uz klientu apkalpošanas centru, lai informētu par atkritumu veidu un noskaidrotu atkritumu izkraušanas vietu.

2. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā ievēro tur izvietotās norādes.

3. Autovadītājs/klients ir atbildīgs par ievesto kravu.

4. Ja ir aizdomas par kravas ugunsbīstamību, nekavējoties informē klientu apkalpošanas centra darbinieku vai ražošanas uzraugu, kravu izberot norādītajā vietā. Kategoriski aizliegts izbērt degošu kravu atkritumu kalnā.

5. Autovadītājs/klients uzbrauc transporta līdzekli uz svariem, lai nosvērtu ievesto kravu. Informācija par svaru ir redzama monitorā.

6. Pēc zaļās gaismas signāla, autovadītājs/klients dodas uz norādīto vietu, kur tiek izbērta atkritumu krava.

7. Aizliegts nobraukt no svariem, ja deg sarkanās gaismas signāls!

8. Pēc atkritumu izbēršanas, nekavējoties brauc atpakaļ nosvērt tukšo transporta līdzekli. Atvesto atkritumu svaru var uzzināt klientu apkalpošanas centrā.

9. Autovadītājam vai līdzbraucējam aizliegts izkāpt no transporta līdzekļa, brīdī kad tas atrodas uz svariem.

10. Visām fiziskām un juridiskām personām, kurām nav līguma ar SIA „Liepājas RAS”, ir jādeklarē atkritumi, aizpildot veidlapu klientu apkalpošanas centrā (saskaņā ar 2011.gada 27.decembra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”).

11. Transporta līdzekli novietot tā, lai tas netraucētu satiksmi. Priekšroka ir tam, kas atrodas uz svariem vai pārvadā atkritumus.

12. Poligona teritorijā jāievēro uzstādītās ceļazīmes un norādes. Jāievēro drošs braukšanas ātrums, teritorijā maksimāli atļautais braukšanas ātrums ir 10 km/h. Personām, kuras pa teritoriju pārvietojas kājām, obligāti jālieto atstarojošs apģērbs.

13. Kategoriski aizliegts smēķēt un lietot atklātu liesmu atkritumu kalnā! Smēķēšana atļauta tikai tam paredzētās vietās.

14. Aizliegts nevajadzīgi atrasties un braukāt pa poligona teritoriju!

15. Šo noteikumu 1. – 10. punkts neattiecas uz personām, kuras poligonā ieradušās pēc administrācijas uzaicinājuma.

16. Visām personām, kas atrodas un darbojas poligona teritorijā ir jāievēro teritorijas tīrība un kārtība.

17. Teritorijas nomniekiem:

17.1. jāinformē klientu apkalpošanas centra darbinieki par atrašanos poligona teritorijā – iebraukšanu, izbraukšanu, kravu pārvadāšanu un citām darbībām;

17.2. pastāvīgi jāuztur kārtībā iznomātā teritorija, nav atļauta iznomātās un tai pieguļošas teritorijas piesārņošana. Ja nomnieka darbības rezultātā ir radies jebkāda veida piesārņojums, nekavējoties jāziņo iznomātājam un pēc iespējas īsākā laikā jānovērš piesārņojums.

18. Par noteikumu neievērošanu tiek izteikts brīdinājums. Par atkārtotu noteikumu neievērošanu tiek piemērots naudas sods līdz 100,-  EUR.

Noteikumi aktualizēti 2020.gada 2.martā.

Dalies