Privātuma politika

1.Vispārīgā informācija

1.1. SIA “Liepājas RAS” (turpmāk arī – Pārzinis) personas datu apstrādes privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk – Datu subjekts) vispārīgu informāciju par Pārziņa veikto personu datu apstrādi, apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām un pienākumiem.

1.2. Apstrādājot personas datus Pārzinis ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

1.3. Visi termini, kas tiek lietoti Privātuma politikā tiek tulkoti Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

1.4. Pārzinim, lai izpildītu tās funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par Datu subjektiem un organizācijām.

1.5. Pārzinis informāciju par konkrētām personas datu apstrādēm sniedz privātuma atrunu formā, kas ir pieejamas SIA “Liepājas RAS” mājaslapā www.liepajasras.lv sadaļā privātuma politika.

2. Informācija par Pārzini

2.1. Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “Liepājas RAS”, reģistrācijas Nr. 42103023090, adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, tālrunis: +371 634 590 91, elektroniskā pasta adrese: birojs@liepajasras.lv.

2.2. Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista e-pasts: info@fpdd.lv.

2.3. Pārzinis apstrādā personas datus saskaņā ar šajā Privātumu politikā noteiktajiem principiem.

2.4. Pārzinis var apstrādāt personas datus arī kā citu personu pilnvarots apstrādātājs. Citu atbildīgo pārziņu personas datu apstrādei var tika piemēroti attiecīgo atbildīgo pārziņu privātuma noteikumi, politika vai savstarpējās vienošanās. SIA “Liepājas RAS” kā apstrādātājs apstrādā personas datus gadījumos, kad veic dokumentu neatgriezenisku iznīcināšanu.

3. Datu aizsardzības principi

3.1. Pārzinis veicot datu apstrādi ievēro šādus principus:

3.1.1. apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus. Pārzinis veic atbilstošus pasākumus, lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

3.1.2. apstrādā personas datu likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā;

3.1.3. vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus;

3.1.4. apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;

3.1.5. apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;

3.1.6. personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā.

3.2. Datu subjekta sniegtie Personas dati pamatā netiek nodoti vai apstrādāti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas. Bet gadījumā, ja tas tiks darīts, tad Pārzinis ievēros Vispārīgās datu aizsardzības regulas V nodaļas nosacījumus. Viens no šādiem personas datu nodošanas gadījumiem ir situācijās, kas piekrītat mājaslapā www.liepajasras.lv izmantotajām analītikas sīkdatnēm par ko plašāka informācija pieejama sīkdatņu politikā.

4. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

4.1. Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus ievērojot 3.punktā minētos principus un tikai, tad kad ir tiesiskais pamats to darīt.

4.2. Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, lai Pārzinis varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, lai apstrādātu saņemtos iesniegumus un sniegtu atbildes, atkritumu apsaimniekošanas veikšanas ietvaros, u.c. gadījumos.

4.3. Līgumsaistību nodibināšanai, uzturēšanai un izpildei ar Datu subjektu, lai noslēgtu vienošanos par kāda pakalpojuma saņemšanu vai sniegšanu, u.c. gadījumos, kad ar datu subjektu tiek slēgts līgums, piemēram, slēdzot darba līgumu ar darbiniekiem vai pakalpojuma līgumu ar fiziskām personām.

4.4. Pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, piemēram, veicot personāla atlasi, veicot videonovērošanu vai aizstāvot savas intereses tiesā nodrošinoties ar pierādījumiem, u.c. gadījumos.

4.5. Pārziņa piešķirto pilnvaru īstenošanai, kas tam ir saistošas saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai uzdevumu izpildei sabiedrības interesēs, piemēram, veikt Pārziņa veikto darbību aktivitāšu izplatīšanu, t.i. ostai nozīmīgu notikumu fotografēšana un publicēšana.

4.6. Gadījumos, kad Pārzinis piedāvā kādus pakalpojums, Datu subjekta datu apstrāde var notikt pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu, piemēram, lai saņemtu elektronisku e-pastu par aktuālo informāciju.

5. Personas datu kategorijas, kas tiek apstrādātas

Personu datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no fizisko personu izmantotajiem Pārziņa pakalpojumiem vai savstarpējām attiecībām. Piemēram:

a) Datu subjektam ieejot/nokļūstot Pārziņa telpās vai tās teritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti tās videoattēls un laiks, kad tā ir apmeklējusi telpas. Videonovērošana netiek veikta teritorijās, kur Datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz gaiteņiem, ieeju/ izeju, automašīnām,  to plūsmu Pārziņa teritorijā;

b) sazinoties rakstveidā ar Pārzini, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, datu subjekta sniegtā informācija par sevi un citiem datu subjektiem, kā arī informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, korespondences adrese, tālruņa Nr.);

c) uz līguma pamata, kas noslēgts ar Datu subjektu primāri tiek apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, u.c. ziņas.

6. Personas datu glabāšana

6.1. Personas datus Pārzinis glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad sasniegts mērķis, kam dati ievākti.

6.2. Personas datus, ko Datu subjekts sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, Pārzinis glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad Datu subjekts atsauc savu piekrišanu.

7. Datu subjekta tiesības

7.1. Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti Pārzinis Datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc Pārzinim Datu subjekta dati ir nepieciešami. Datu subjekts var tikt informēts ar atsevišķām informēšanas lapām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietverto informāciju, informatīvām zīmēm vai mutiski, kāpēc Pārzinim ir nepieciešami Datu subjekta personas dati, un ko Pārzinis darīs ar Datu subjekta personas datiem atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14. pantam.

7.2. Datu subjektam ir tiesības, iesniedzot Pārzinim iesniegumu klātienē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesūtot elektroniski parakstītu dokumentu:

7.2.1. vērsties pie Pārziņa un lūgt informāciju par savu personas datu apstrādi, ko veic Pārzinis;

7.2.2. pieprasīt veikt savu personas datu papildināšanu vai labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret Datu subjekta personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Pārzinis izvērtēs Datu subjekta pieprasījumu un īstenos Datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

7.2.3. atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja Datu subjekta personas datu apstrādes pamats ir Datu subjekta piekrišana, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā;

7.2.4. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā;

7.2.5. jebkurā gadījumā realizēt visas savas kā Datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.

7.3. Pārzinis izvērtēs Datu subjekta pieprasījumu un īstenos Datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atbildi uz Datu subjekta iesniegumu Pārzinis sniegs ne vēlāk kā viena mēneša laikā, atsevišķos gadījumos, Pārzinis var pagarināt atbildes sniegšanu vēl par diviem mēnešiem, par ko Pārzinis informēs Datu subjektu.

8. Saziņa ar Pārzini

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi, Datu subjektiem jāsazinās ar Pārzini vai tā personas datu aizsardzības speciālistu, izmantojot 2.punktā noradīto kontaktinformāciju.

Sīkdatņu lietošanas nosacījumi

Dalies