Privātuma politika

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. SIA “Liepājas RAS” (turpmāk tekstā – LRAS) privātuma politikas mērķis ir noteikt personas datu aizsardzībā piemērojamos principus, kurus LRAS piemēro, veicot personas datu apstrādi.
  2. Visi termini šajā politikā tulkoti  no Eiropas Parlamenta un Padomes regulas                    Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē.
 2. Pārzinis
  1. Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “Liepājas RAS”, adrese “Ķīvītes”, Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, LV 3430, tālrunis 63459091, elektroniskā pasta adrese: birojs@liepajasras.lv
  2. Pārziņa datu aizsardzības speciālista tālrunis 28664223, elektroniskā pasta adrese: info@fpdd.lv
 3. Personas datu apstrāde
  1. Personas datu apstrādi LRAS veic atbilstoši definētiem personas datu apstrādes mērķiem. Personas dati tiek glabāti tikai tik ilgu laiku, lai sasniegtu noteiktos personas datu apstrādes mērķus.
  1. LRAS veic visas nepieciešamās darbības, lai aizsargātu datus no nejaušas vai neatļautas personu datu apstrādes, nesankcionētas modifikācijas, izpaušanas vai iznīcināšanas.
  2. LRAS apstrādā potenciālo darbinieku, darbinieku, klientu un sadarbības partneru personas datus. Savā teritorijā veic videonovērošanu.
 4. Datu subjekta tiesības
  1. LRAS veic darbības, lai informētu datu subjektus saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14. pantu.
  2. Datu subjektam ir tiesības prasīt piekļuvi saviem personas datiem, kas par to savākti, lai pārliecinātos par to likumīgumu, kā arī lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam; likumā noteiktos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret datu apstrādi.
  3. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par nelikumīgu personas datu apstrādi, ja datu subjektam par to rodas šaubas.
 5. Apstrādātāji
  1. LRAS nenodod datu subjektu personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to nosaka normatīvie akti.
  2. Gadījumā, ja LRAS personas datu apstrādē nepieciešams iesaistīt personas datu apstrādātājus, tad LRAS pārliecinās, ka apstrādātājs nodrošina tādus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, kā arī LRAS noteiktajām drošības prasībām.
 6. Saziņa
  1. LRAS ir ieinteresēta, lai datu subjekti gūtu pārliecību par apstrādāto datu likumīgumu un godprātību, tādēļ jautājumu vai neskaidrību gadījumā par datu aizsardzības jautājumiem aicinām sazināties, izmantojot politikas 2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

Dalies