Vides politika un mērķi

Šis ir vides aizsardzības pasākumu kopums ilgtspējīgas vides kvalitātes saglabāšanai, ieviešot tādas atkritumu apsaimniekošanas metodes, lai pēc iespējas samazinātu apglabājamo atkritumu apjomu un novērstu atkritumu nonākšanu gaisā, ūdenī un augsnē, tādējādi līdz minimumam samazinot to nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

Atkritumus apsaimniekojam, izvēloties labākās pieejamās tehnoloģijas, ievērojot vides aizsardzības saistošos normatīvos aktus un darbojoties saskaņā ar ANO noteiktajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem attiecībā uz ūdens, atkritumu, ražošanas un enerģijas resursu ilgtspējīgu pārvaldību un vides stāvokļa kvalitātes saglabāšanu (Atbilstoši ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem Nr. 6.3, 6.4, 6.5, 6.b,7.2, 7.a, 7.b, 8.4, 9.4, 12., 14.1, 15.1.).

Uzņēmumā tiek ievēroti sekojoši principi:

✓ Uzņēmuma darbību veicam saskaņā ar A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumiem, ievērojam uzņēmuma darbībai saistošo normatīvo regulējumu un prasības.

✓ Esam ieviesuši labākos pieejamos tehniskos paņēmienus atkritumu apstrādei, tiecoties uz tīrāku ražošanu, pastāvīgu vides rādītāju uzlabošanu, atkritumu atkārtotu izmantošanu un noglabāšanas samazināšanu.

✓ Uzņēmumā radītos bīstamos atkritumus un izmantotās ķīmiskās vielas apsaimniekojam atbildīgi, ievērojot labāko praksi.

✓ Pielietojam efektīvas notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas, lai samazinātu piesārņojošo vielu emisijas vidē un novērstu ūdens vides piesārņojumu.

✓ No atjaunojamiem resursiem – atkritumiem – iegūstam poligona gāzi, no kuras ražotā elektroenerģija un siltumenerģija sniedz ieguldījumu Latvijas zaļās enerģijas bilancē, samazinot ietekmi uz klimata pārmaiņām.

✓ Tiecamies uz visa veida izmantoto resursu samazināšanu, pielietojot efektīvākas metodes, pārdomātas tehnoloģijas un ikdienas paradumu maiņu.

✓ Esam izstrādājuši un ieviesuši vides monitoringa programmu, kas ļauj pastāvīgi izvērtēt un kontrolēt uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi, uzturēt tīru teritoriju un apkārtējo vidi.

✓ Veicinām darbinieku un reģiona iedzīvotāju vides apziņu, izglītojam sabiedrību vides aizsardzības un veselīga dzīvesveida jautājumos, tajā skaitā, lai samazinātu radīto atkritumu apjomu, īstenojot atkritumu novēršanas, mazināšanas, pārstrādes un atkārtotas izmantošanas pasākumus.

✓ Izvēloties piegādātājus un sadarbības partnerus, iepriekš apsveram to saimniecisko darbību ilgtspējīgas pārvaldības kontekstā.

✓ Veicinām zaļā iepirkuma pamatprincipu ievērošanu un iekļaušanu iepirkumu procedūrās.

✓ Iespēju robežās novērtējam produktu un pakalpojumu dzīves ciklu.

✓ Regulāri izvērtējam ikgadējo noteikto mērķu izpildi vides jomā un definējam jaunus sasniedzamos mērķus.

✓ Esam atvērti sabiedrībai un sadarbībai.

✓ Sadarbojamies ar reģiona pašvaldībām un atkritumu apsaimniekotājiem, lai nodrošinātu efektīvu atkritumu saimniecību Liepājas reģionā un veicinātu tās attīstību.

Uzņēmuma vadība par vienu no galvenajām prioritātēm uzskata vides politikas principu ievērošanu, nodrošinot nepārtrauktu to uzlabošanu. Par uzņēmuma aktualitātēm vides jomā regulāri informējam uzņēmuma darbiniekus, sadarbības partnerus, klientus un citas ieinteresētās puses.

Par vides politikas īstenošanu uzņēmumā atbildīga vides pārvaldības speciāliste.

Pielikumi

Dalies