Kā veidojas maksa par atkritumu apsaimniekošanu?

Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs “Liepājas RAS” vienmēr ir atvērts, lai atbildētu uz sabiedrības interesējošajiem jautājumiem par atkritumu apsaimniekošanu reģionā.

Kā veidojas maksa par atkritumu apsaimniekošanu?

Maksa iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu Liepājas reģionā veidojas no savāktā atkritumu daudzuma,  savākšanas biežuma jeb atkritumu apsaimniekošanas operatora pakalpojuma izmaksām un  SPRK apstiprinātā sadzīves atkritumu tarifa poligonā.

Sadzīves atkritumu tarifu veido poligona darbības pamatotu izmaksu aprēķins (sadzīves atkritumu priekšapstrāde, ekspluatācijas un izmantoto tehnoloģiju izmaksas, vides aizsardzības pasākumu nodrošināšana, vides izglītības īstenošana, cilvēkresursu izmaksas u.c.) un Dabas resursu nodoklis (DRN).

Atkritumu apsaimniekošanas operatora pakalpojuma izmaksas nosaka iepirkumu procedūrā un apstiprina ar pašvaldības lēmumu.

Sadzīves atkritumu tarifa pamatotību, uzraudzību un apstiprināšanu veic SPRK, līdzīgi kā citiem komunālajiem pakalpojumiem, piemēram, ūdenssaimniecībai vai siltuma pakalpojumiem.

Sadzīves atkritumu tarifa lielu daļu veido DRN (2020. gadā 50 EUR par vienu tonnu apglabāto atkritumu).  DRN  ir  mainīgā daļa. Tā ar katru gadu pieaug (līdz šim par 10 EUR gadā). Lai sasniegtu Eiropas direktīvu prasības par atkritumu apglabāšanas samazināšanu šis nodoklis tiek paaugstināts.

Jāpiebilst, ka Latvijā salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm atkritumu apglabāšanas tarifi ir zemi.  Turklāt arī Latvijas mērogā dažādos atkritumu apsaimniekošanas reģionus, tie atšķiras.

Kā iedzīvotāji var samazināt savas izmaksas?

Iedzīvotājiem ir jāsamazina savi radīto atkritumu apjomi, atkritumi jāšķiro, jāmaina arī ikdienas pirkumu paradumi.  Tikai tādā veidā var samazināt mājsaimniecību izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu.

Pareizi sašķiroti atkritumi tiek savākti bezmaksas un nogādāti pārstrādei,  veicinot resursu atgriešanu apritē. Atkritumu apsaimniekošanas operatori ir atsaucīgi un nodrošina iedzīvotājiem šķirošanas iespējas.

Kā tiek izglītoti iedzīvotāji?

Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS” veic sabiedrības izglītošanu un informēšanu par  atbildīgu un atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu reģionā. “Liepājas RAS” to stratēģiski un mērķtiecīgi veicina un īsteno ar savā rīcībā esošiem resursiem.

“Liepājas RAS” piedāvā ekskursijas dažādām mērķauditorijām pa poligona teritoriju, īsteno akreditētu interešu izglītības programmu “Vides skola”, kuras nodarbību laikā  izglīto par  atkritumu apsaimniekošanu un videi atbildīgu dzīvesveidu. Ik gadu organizē vismaz 2 -3 akcijas un konkursus, iesaistot dažādas mērķauditorijas un iedzīvotāju grupas. Informē par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanā, izmantojot dažādus mediju kanālus, sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, organizē individuālas pieredzes apmaiņas sesijas, lekcijas ar vienu mērķi – izglītot un iesaistīt iedzīvotājus, lai pilnveidotu iedzīvotāju izpratni par atbildīgiem un atbilstošiem atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem.

Veicot reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra funkciju, “Liepājas RAS” koordinē un piedalās Liepājas pilsētas pašvaldības darba grupu sanāksmēs, kas regulāri  izskata aktuālos šī komunālā pakalpojuma jautājumus (2019.gadā notika 12 atkritumu apsaimniekošanas darba grupas sanāksmes ,2018.gadā – 10; 2017.gadā – 13).

2019. gadā “Liepājas RAS” Vides skolas un ekskursiju programmu izmantoja  vairāk kā 2 500 interesentu, kas ir krietni vairāk kā dažus gadus iepriekš. Ir jūtams rezultāts ieguldītajā darbā, veicinot iedzīvotāju apziņas pilnveidošanos. Ik gadu pieaug iedzīvotāju dalīto atkritumu apjoms gan šķiroto atkritumu laukumā poligonā “Ķīvītes” (2019. gadā salīdzinot ar 2018. gadu dalīti vākto atkritumu apjomi ir pieauguši divas reizes), gan arī to apliecina operatoru sniegtā informācija.

Turpinot pilnveidot sniegto pakalpojumu kvalitāti,  “Liepājas RAS” veic iedzīvotāju aptaujas (veikts 2017. un 2019. gadā).  Aptaujā noskaidrots, ka 66% respondentu zina, kas ir SIA “Liepājas RAS”.

1.attēls. Liepājas RAS atpazīstamība, 2017-2019

Salīdzinājumā ar 2017.gada aptaujas datiem (1.attēls), par 1,7 % ir pieaugusi “Liepājas RAS” atpazīstamība.

Aptaujas dati liecina, ka 77% respondentu ir apmierināti ar atkritumu apsaimniekošanas sistēmu reģionā.

2.attēls. Iedzīvotāju apmierinātība ar pakalpojumu, 2017-2019

Salīdzinājumā ar 2017.gadu par 4,3 % (2.attēls) ir pieaudzis iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar sniegto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu un sistēmu Liepājas pilsētā un reģionā.

Drīzumā tiks apstiprināts jaunais Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāns, kas noteiks atkritumu apsaimniekošanas vadlīnijas. Noslēdzoties pašreizējam plānošanas periodam, jau ir zināmas ievirzes un risināmās problēmas  nākošajā plānošanas periodā – dažādu jaunu materiālu šķirošanas un pārstrādes iespēju ieviešana (bioloģiski noārdāmi atkritumi un tekstila atkritumi),  vienreizlietojamu plastmasas produktu samazināšana un videi draudzīgāku alternatīvu izmantošana, kā arī sadzīves atkritumu apglabāšanas apjoma samazināšana, lai līdz 2030. gadam poligonos netiktu apglabāts vairāk kā 10% no saražotā.

Kāpēc citās pilsētās atšķiras ?

Latvijā katrā atkritumu apsaimniekošanas reģionā (kopā tādi ir 10) atkritumu apsaimniekošana notiek atšķirīgi. Tai skaitā, arī piemērotākās infrastruktūras izveide (konteineri, to apsaimniekošana). Kaut arī pārsvarā tiek lietoti universāli konteineri ar noteiktu marķējumu, tomēr katram variantam ir savas priekšrocības un riski, ko apzina un izvēlas pašvaldības  un operatori.

Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna 2021. – 2027. gadam kontekstā “Liepājas RAS” novērtētu dialogu ar ietekmes pusēm un to aktīvu iesaisti.

Pielikums

Dalies