Aizvadīts seminārs “Atkritumu apsaimniekošana šodien un rīt”

Ar aplausiem noslēdzās seminārs “Atkritumu apsaimniekošana šodien un rīt” , ko š. g. 19. – 20. oktobrī organizēja SIA “Liepājas RAS” un biedrība “Dzīvo Zaļāk!” sadarbībā ar Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju (LASUA).

Atkritumu apsaimniekošanas nozarē gaidīts pasākums teju ik gadu ir  seminārs, kas tradicionāli divu dienu garumā arī šoreiz vienkopus pulcējis vairāk kā 100 atkritumu apsaimniekošanas nozares pārstāvju, atkritumu apsaimniekošanas asociācijas un to biedrus, ekspertus, LR VARAM pārstāvjus, valsts institūciju  un pašvaldību pārstāvjus, kā arī zinātniekus, akadēmiskos mācībspēkus, studentus un medijus.

Ņemot vērā semināra tēmas aktualitāti, šobrīd būtiski ir izvērtēt atkritumu apsaimniekošanas nozares attīstību līdz šim, kā arī nepieciešamos resursus, iesaistītās puses un efektīvākos risinājumus mērķu un uzdevumu sasniegšanai laika periodam 2020. – 2030. gadam.

Semināra gaitā tika izvērtētas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru (RAAC) attīstības iespējas. Lai arī valsts likumdošanā ir definēts, ka RAAC atkritumu apsaimniekošanas reģionos izstrādā reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, koordinē tā īstenošanu, apkopo informāciju par sadzīves atkritumu plūsmu reģionā un nodrošina pašvaldībai uzticēto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju efektīvu īstenošanu, tomēr realitātē RAAC funkcijas tiek dažādi uztvertas un dažādi realizētas, tādējādi secinot, ka reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas centriem vajadzētu aktīvāk izrādīt iniciatīvu, kā tas būtībā ir paredzēts valsts normatīvajos aktos un nozares attīstības scenārijā, pilnveidojot dialogu un informācijas apmaiņu.

Visaktuālākā tēma, kas tika aplūkota un izvērtēta  no dažādiem skatupunktiem – atkritumu apsaimniekošana ilgtermiņa skatījumā, kur šobrīd svarīgākais ir pāreja uz aprites ekonomiku, ražotāju atbildības sistēmas loma un nozīme tajā,  jaunu inovatīvu tehnoloģiju izpētes un ieviešanas nepieciešamība, saglabājot darba vietas tepat Latvijā, un no atkritumiem radot jaunus produktus ar pievienoto vērtību.

Aktuāla tēma, kas šovasar tika plaši atspoguļota medijos, bija nozares “pelēkā sektora” uzraudzība, kur Valsts vides dienesta vadītāja I. Koļegova norādīja, ka kontrole šajā jomā tiks pilnveidota un aktīvi īstenota arī turpmāk.

Inga Koļegova (Valsts vides dienesta ģenerāldirektore). Foto: Kristers Reinis, Midius

Būtisks izaicinājums, ne tikai nozares ekspertu skatījumā, bet arī, kā norādīja “Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols, teju ikvienam iedzīvotājam, ir Eiropas Savienības direktīvu prasība bioloģisko atkritumu dalītai vākšanai sākot jau no 2019. gada, tādējādi, lai papildu jau esošajai dalīto atkritumu vākšanas sistēmai panāktu rezultātu, kur 2030. gadā atkritumu poligonos noglabāšanai nonāktu vien 10 % no saražotajiem atkritumiem.

Kā vērtēja LR VARAM Vides aizsardzības departamenta vadītāja R. Vesere: “Kopumā valstī samērā īsā laikā izdevies ieviest dalītās atkritumu vākšanas sistēmu, salīdzinot ar Eiropas attīstītajām valstīm”, un norādīja uz aktuālajiem virzieniem, kas īstenojami atkritumu apsaimniekošanas nozarē turpmāk – atkritumu pārstrādes mērķi, apglabājamo atkritumu apjoma samazināšana, dalītās atkritumu vākšanas sistēmas attīstība, ražotāju atbildības sistēmas efektivitāte un sabiedrības izglītošana.

Rudīte Vesere (Vides aizsardzības departamenta direktore). Foto: Kristers Reinis, Midius

Savukārt, I. Emsis, pārstāvot Latvijas lielo pilsētu asociāciju, norādīja uz pašvaldību atbildību atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma organizēšanā, nodrošināšanā un kontrolē savā administratīvajā teritorijā, atkārtoti uzvēra RAAC nozīmi šī procesa īstenošanā, norādot, ka “prioritāri jāattīstie stiprie ķēdes posmi, no kuriem viens ir reģionālie atkritumu apsaimniekošanas centri”. I. Emsis akcentēja atkritumu apsaimniekošanas nozares asociācijas lomu un nepieciešamību stiprināt valsts lobiju Eiropas Savienībā izstrādājamo normatīvo aktu, direktīvu izstrādē, kuras būtiski ietekmē un nosaka virzienu arī atkritumu apsaimniekošanā Latvijā.

“Pašvaldību atbildība”- Indulis Emsis (Latvijas lielo pilsētu asociācija). Foto: Kristers Reinis, Midius

Otrās dienas izskaņā, moderatoru vadītas norisinājās trīs paneļdiskusijas, kur eksperti debatēja par aktuālajām tēmām, kas saistītas ar aprites ekonomiku, tās iespējām un risinājumiem, kā arī ražotāju atbildības sistēmām un nozares “pelēkā sektora” uzraudzību, un sabiedrības iesaisti, vides izglītību un vienotiem standartiem šajā jomā.

Paneļdiskusija: Ražotāju atbildības sistēmas Latvijā. Nozares “pelēkā sektora” uzraudzība.”. No kreisās: Anitra Tooma, Daina Kalēja (LRVP), Kaspars Zakulis (Latvijas Zaļais punkts), Jānis Lapsa (Zaļā josta), Valdis Uburģis (Tolmets).

Jēdziens “vienoti standarti” semināra laikā izskanēja vairākkārt, ne tikai to attiecinot uz vienotiem standartiem vides izglītības kvalitātes jomā, bet arī saistībā ar atkritumu beigu statusu, un aspektu, kurā brīdī atkritumi pārtop par izejvielām, kā arī citviet.

Paneļdiskusija: Aprites ekonomika, atkārtota materiālu, preču izmantošana. Iespējas, risinājumi. No kreisās: Arturs Jansons (homo ecos), Guntars Levics (CleanR), Jānis Aizbalts (Eco Baltia vide), Ērika Lagzdiņa (VARAM). Foto: Kristers Reinis, Midius

Eksperti norādīja, ka šobrīd valsts līmenī nav vienotas stratēģijas, izglītojot par atkritumu apsaimniekošanu, un katrs šīs nozares pārstāvis to īsteno pēc saviem ieskatiem. Lai to risinātu, būtu nepieciešams vienoties par izglītības kvalitāti, sadarboties ar LR Izglītības ministriju, kā arī viens no scenārijiem ir vides izglītības īstenošana, ko veic RAAC un finansē pašvaldība, kā arī būtiska loma ir pašvaldības pārstāvju izglītotībai šajā jomā.

Paneļdiskusija: Sabiedrības iesaiste atkritumu apsaimniekošanā, vides izglītība. Vienotu “standartu” nepieciešamība.” No kreisās: Dina Belta (Kurzemes Vārds), Laima Kubliņa (Zaļā josta), Kristīne Grapmane (Eco Baltia grupa), Laima Lapiņa (Liepājas RAS), Raimonds Olehno (Rēzeknes novada pašvaldība), Vladimirs Cudečkis (Vides centrs), Aivars Sirmais (ZAAO). Foto: Kristers Reinis, Midius

Saistībā ar sabiedrības informēšanu, paneļdiskusiju dalībnieki norādīja arī uz mediju lomu šajā procesā. Medijiem ir būtiska loma pilnvērtīgā sabiedrības informēšanā, pozitīvas un atbalstošas sabiedriskās domas veicināšanā, ne tikai informējot par negācijām.

Semināra gaitā tā dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar atkritumu apsaimniekošanas pieredzi Somijā, konkrēti riepu otrreizējā pārstrādē un atkārtotā izmantošanā, kā arī ar FEAD organizācijas darbību, mērķiem, iniciatīvām un paveikto, kuras dalībnieki ir nacionālās atkritumu apsaimniekošanas organizācijas no 19 valstīm, tajā skaitā arī LASUA. 

Turklāt atkritumu apsaimniekošanas nozares pārstāvjiem klātienē bija iespēja aplūkot atkritumu apsaimniekošanas un komunālās tehnikas demonstrējumus, kurus prezentēja vadošie tehnikas ražotāju pārstāvji SIA “Alwark”, SIA “Unimotors” un “TANA Oy”.

Liepājas RAS valdes loceklis Normunds Niedols secina: “Šogad organizētais seminārs apliecina to, ka “Liepājas RAS” spēj ne tikai turēt tradīciju jau 12. reizi organizējot atkritumu apsaimniekošanas nozares semināru tik daudzpusīgam dalībnieku pulkam, bet arī noturēt kvalitātes latiņu ar tendenci to paaugstināt. Esmu gandarīts, ka semināra gaitā izdodas vienoties dialogā ar likumdevēju pārstāvjiem, diskutēt par problēmām, ar ko nākas saskarties atkritumu apsaimniekošanas nozarē, kā arī ieskicēt risinājumus turpmākai nozares attīstībai 2030. gadam, ņemot vērā to, ka mūsu izvēlēs mūs ierobežo Eiropas Savienības izvirzītās ambiciozās prasības. ”

Sagatavoja:

Inese Brūdere

Tel. 29147017, inese@liepajasras.lv

Dalies