Par nomas līguma izvērtējumu ar SIA VNiMo Services

2022.gada 31.oktobrī notikušajā plānošanas dokumenta projekta “Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027.gadam” stratēģiskās ietekmes uz vidi sabiedriskās apspriešanas sanāksmē atsevišķi tās dalībnieki lūdza SIA “Liepājas RAS” izvērtēt iespēju lauzt līgumu ar vienu no SIA “Liepājas RAS” piederošās teritorijas izmantotāju, proti, ar SIA “VNiMo Services”.

Atsaucoties uz sabiedriskās apspriešanas dalībnieku lūgumu, SIA “Liepājas RAS” ir veikusi savstarpēji tiesisko attiecību ar SIA “VNiMo Services” izvērtējumu un sniedz sekojošu viedokli:

SIA “Liepājas RAS” un SIA “VNiMo Services” ir noslēgušas līgumu Par apbūves tiesību piešķiršanu. Civillikuma 1587.pants nosaka, ka [Tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējiem pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī otrai pusei atlīdzinot zaudējumus], savukārt Civillikuma 1589.pants nosaka, ka [Vienpusēja atkāpšanās no līguma ir pielaižama tikai tad, kad tā pamatota ar paša līguma raksturu vai kad to zināmos apstākļos atļauj likums, vai arī kad tāda tiesība bijusi noteikti pielīgta].

SIA “Liepājas RAS” nekonstatē, ka konkrētajā gadījumā vienpusēja atkāpšanās no līguma būtu pamatota ar paša līguma raksturu vai to atļautu likums, bet konstatē, ka noslēgtajā līgumā ir paredzēti nosacījumi, kuri piešķir SIA “Liepājas RAS” tiesību vienpusēji lauzt līgumu. Šie nosacījumi ir:

– apbūves tiesīgais ilgāk par 90 (deviņdesmit) dienām kavē līgumā noteikto maksājumu veikšanu;

– zemesgabals tiek izmantots mērķim, kas nav paredzēts līgumā;

– apbūves tiesīgais ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus kavē kādu no nosacījumu izpildes termiņiem;

– apbūves tiesīgais pārkāpis vai nav izpildījis kādu citu no līguma nosacījumiem un 1 (viena) mēneša laikā pēc rakstiska SIA “Liepājas RAS” brīdinājuma saņemšanas, nav novērsis minēto pārkāpumu.

SIA “Liepājas RAS” nekonstatē, ka būtu iestājies kāds no savstarpēji noslēgtajā līgumā minētajiem nosacījumiem, kurš piešķirtu SIA “Liepājas RAS” tiesību vienpusēji lauzt līgumu. Līdz ar to tiesisks pamats šobrīd vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma nepastāv.

Tomēr SIA “Liepājas RAS” sabiedriskās apspriešanas sanāksmē klātesošo dalībnieku viedokli darīs zināmu SIA “VNiMo Services” un pārrunās iespēju noslēgto līgumu izbeigt abiem līdzējiem labprātīgi vienojoties.

Papildu iepriekš paustajam, informējam, ka salīdzinot ar projektiem, ko attīstītāji realizē privātās teritorijās, SIA “Liepājas RAS” ir iespējas un pienākums kontrolēt nomnieka darbības vides aizsardzības un iedzīvotāju interesēs. 

Dalies