Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Liepājas RAS”, LV42103023090, „Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, 2022. gada 17. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators)  iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā “Ķīvītes” Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kas ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”.

SIA “Liepājas RAS” spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 66,38 EUR/t bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas ir spēkā no 2022.gada 1.janvāra (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 17.decembra lēmums Nr.172 prot. Nr.55, 3.p.).

Sabiedrisko pakalpojumu veidsDRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/tSpēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Sadzīves atkritumu apglabāšana8066,3873,4410,63%
 9572,1079,6910,53%

Tarifu projekta aprēķināšana un iesniegšana saistīta ar:

  • preču un pakalpojumu izmaksu pieaugumu, ko veicināja degvielas un elektroenerģijas cenu izmaiņas, politiski ekonomiskā situācija pasaulē;
  • personāla izmaksu pieaugums, ko ietekmēja procesā iesaistītās īpatsvara procentu izmaiņas, atalgojuma un personāla izmaiņas pret spēkā esošo tarifu;
  • poligonā pieņemto un apglabājamo atkritumu pieaugums pret spēkā esošo tarifu;
  • ilgtermiņa saistību izpildi pret Ziemeļvalstu investīciju banku.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var SIA “Liepājas RAS” birojā, “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar Finanšu direktoru Ivaru Laivenieku, tālr. 29491192.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Liepājas RAS”, LV42103023090, „Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, e-pasta adrese: birojs@liepajasras.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Dalies