Korporatīvā atbildība

Mūsu izpratnē korporatīvā sociālā atbildība ir mēraukla, kā īstenot sociāli atbildīgu, caurspīdīgu un efektīvu pašvaldību kapitālsabiedrības pārvaldību un darbību, to paveicot ar vērtībās balstītu misijas apziņu.

Mūsu darbības ietvars ir ne tikai Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti. Mēs vadāmies arī pēc korporatīvās pārvaldības principiem un labās prakses piemēriem, tai skaitā, Apvienoto Nāciju Organizācijas definētām labas pārvaldības pazīmēm (atbilstība likumam, līdzdalība, efektivitāte, taisnīgums, orientēšanās uz konsensus, atbildība, atsaucība, caurskatāmība) un noteiktiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, tādējādi tiecoties īstenot arī nacionālā un globālā līmeņa mērķus.

Savu darbību, tajā skaitā normatīvo aktu mijiedarbību ar kapitālsabiedrībā īstenotajām brīvprātīgajām iniciatīvām, mēs kopš 2014. gada mērām, ik gadu veicot pašvērtējumu Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētā Ilgtspējas indeksa ietvaros. Ilgtspējas indekss ir praktisks stratēģiskās vadības instruments, kur izvērtē organizācijas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni stratēģijas, darba vides, tirgus attiecību, apkārtējās vides un vietējās kopienas pārvaldības jomās.

Mūsu ieguvumi:

  1. Mēs varam pilnveidot to, ko varam izmērīt.
  2. Pilnveidojot savu izpratni par kapitālsabiedrības atbildības jomām, mēs pilnvērtīgāk izprotam normatīvo aktu nosacījumus, un esam iemācījušies strādāt saskaņā ar pašu definētiem vai normatīvos aktos noteiktiem principiem.
  3. Pilnveidojas mūsu organizācijas kultūra – mēs ikvienā darbībā tiecamies uz izcilību, pieaug mūsu darbinieku lojalitāte un iesaiste, efektivitāte.
  4. Mēs protam skatīties uz lietām un procesiem stratēģiski, saredzēt tās kopsakarībās.

Dalies