Atbildīga atkritumu apsaimniekošana – mūsu ilgtspēja

Divdesmit gadu laikā, kopš dibināts reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS”, atkritumu apsaimniekošanas jomā Liepājas reģionā un valstī kopumā ir paveikts ļoti daudz – slēgtas izgāztuves, kas atradās teju katrā pagastā, un novērsts turpmākais šo vietu piesārņojums, izveidotas atkritumu apsaimniekošanai piemērotas vietas (reģionālie centri, poligoni, atkritumu pārstrādes rūpnīcas, laukumi, punkti), kurās pielieto videi iespējami nekaitīgākās un izmaksu ziņā pieejamākās atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas visefektīvākajā veidā, lai atkārtoti izmantotu šos resursus, veikta mērķtiecīga iedzīvotāju iesaiste un izglītošana.

Ir izaugusi vismaz viena paaudze, kura nav pieredzējusi nelegālas milzīgas atkritumu izgāztuves savā tuvējā un tālā apkārtnē, kura izprot jēdzienus “atkritumu šķirošana”, “atkritumu neradīšana” .

Liepājas RAS darbības nosacījumi un kontrole

Liepājas RAS, ņemot vērā tā ietekmi uz apkārtējo vidi, uz iedzīvotājiem un sabiedrību, regulē un kontrolē neskaitāmi normatīvie akti un institūcijas – sākot ar publiskas personas kapitālsabiedrības efektīvas, racionālas un ekonomiski pamatotas darbības nosacījumiem, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas prasībām, Valsts vides dienesta kontroles mehānismiem u.c.

Liepājas RAS savā darbībā ievēro labas pārvaldības principus un turpina to pilnveidošanu, ņemot vērā uzņēmuma ietekmes pušu vajadzības un viedokļus:

–          sniedz sadzīves atkritumu pieņemšanas pakalpojumu par pamatotu, racionālās izmaksās balstītu cenu. Šo cenu veido atkritumu pieņemšanas, sagatavošanas apglabāšanai, vides prasību nodrošināšanas poligonā izmaksas un nodokļi. Nodokļi (dabas resursu nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis) veido aptuveni  pusi no sadzīves atkritumu pieņemšanas cenas.

–          privātpersonām piedāvā iespēju nodot noteikta veida un apjoma sašķirotus atkritumus bez maksas. Arī tādus, kuriem citviet Latvijā tā tiek piemērota. Piemēram, tekstilu, logu stiklu, vieglo automašīnu riepas, t.s., zaļos atkritumus.

–          savā darbībā ievēro un pilda visas vides prasības atbilstoši A kategorijas atļaujas nosacījumiem, veic pastāvīgu vides monitoringu dažādiem vides aspektiem poligonā un pieguļošajā teritorijā, īsteno ilgtspējīgas vides attīstības politiku.

–          ar pieejamajiem resursiem īsteno vispusīgu sabiedrības iesaistes un izglītošanas pasākumu kopumu.

–          ar vislielāko rūpību un ievērojot konsekvences pilnveido darbu klientu apkalpošanas jomā.

Dabas resursu nodoklis veido būtisku sadzīves atkritumu pieņemšanas cenas daļu. Arī 2020. gadā tas ir pieaudzis no 43 EUR/t 2019. gadā uz 50 EUR/t.  Šis nodoklis tiek piemērots dažādām piesārņojošām darbībām, tajā skaitā, atkritumu apglabāšanai.

Atbildība neizpaliek

Atbildība par saviem saražotajiem atkritumiem ir jāuzņemas katram to radītājam, jau sākot ar brīdi, kad mājsaimniecībā tiek apsvērta kādas preces vai pakalpojuma iegāde. Piemēram, plānojot īpašuma remontu, izmaksās ir jāplāno ne tikai materiālu iegāde, saskaņojumi būvvaldē, bet arī savu radīto atkritumu, proti,  būvgružu nodošanas izmaksas utt.

Izvairīšanās no atbildības atkritumu radītājam var radīt sekas:

1)      Liepājas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi (Nr.5, spēkā ar  20.05.2015.) nosaka, ka atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums iekļauties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.

2)      Ir aizliegts izmest atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās, kā arī tos dedzināt.

3)      Pa šo noteikumu pārkāpumiem ir paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Fiziskām personām var tikt piemērots naudas sods no 70-700 EUR , juridiskām personām no 350- 2900 EUR.

Atkritumu pieņemšana un sadarbība ar klientiem

Atkritumu pieņemšanas kārtība reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra SIA “Liepājas RAS” apsaimniekotajā poligonā “Ķīvītes” tiek īstenota atbilstoši apstiprinātam cenrādim, saistošiem noteikumiem poligona teritorijā un norādēm.

Ar kārtību ir iespējams iepazīties klātienē, piezvanot uz klientu apkalpošanas centru pa tel. nr. 63459097 vai26446698,kā arī uzņēmuma interneta vietnē: http://liepajasras.lv/lv/pakalpojumi/cenradis/  un http://liepajasras.lv/lv/pakalpojumi/klientu-apkalposana/.

Savukārt, veiksmīga un konsekventa sadarbība ar klientu ir ne tikai uzņēmuma darbinieku atbildība, bet arī – paša klienta.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām savus klientus veidot cieņpilnu un konstruktīvu sadarbību, jo ikvienu situāciju var atrisināt un izskaidrot tikai konstruktīvas komunikācijas ceļā. Diemžēl anonīmi zvani vai interneta komentāri, kā arī netieši personu viedokļi sociālajos tīklos nav uzskatāmi par konstruktīvu un cieņpilnu komunikāciju.

2019. gadā par 3 % pieaudzis klientu skaits un par 64 % pieaudzis šķiroto atkritumu laukumā nodoto atkritumu daudzums salīdzinājumā ar 2018. gadu. Būtiski pieaudzis ir nodoto dārzu un parku atkritumu, elektronisko, riepu un tekstila atkritumu daudzums.

Savukārt, 2019. gadā  Liepājas RAS veiktajā pētījumā tika konstatēts, ka aptuveni 60% respondentu aktīvi izmanto šķiroto atkritumu savākšanas laukumus visā reģionā. Iecienītākie no tiem ir “EKO Kurzeme” apsaimniekotais laukums Ezermalas ielā 11, Liepājā un atkritumu poligonā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā. Var secināt, ka pieaug iedzīvotāju izpratne par videi atbildīgu rīcību.

Paldies Liepājas RAS klientiem un apmeklētājiem par sadarbību un videi atbildīgu rīcību aizvadītajā gadā un turpinām to arī šogad uzņēmuma – divdesmitās jubilejas gadā!

Dalies