Šķiro iestādēs un uzņēmumos

SIA „Liepājas RAS” 2012. gada augusta beigās uzstādīja vairākkā 150 atkritumu šķirošanas komplektus vispārizglītojošāsskolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Tas paveiktsprojekta „Pārstrādājamo atkritumu šķirošanas punktuinfrastruktūras izveide Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēs”ietvaros. Projekts realizēts sadarbībā ar Liepājas pilsētas domiun atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA „EkoKurzeme” un SIA „Nordia”.

Šī projekta ietvaros tika uzstādīti ne tikai konteineri atkritumušķirošanai telpās, bet arī īstenoti sabiedrības informēšanaspasākumi.

Sākot ar š. g. februāri, piesaistot Liepājas Universitātes Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldības un inženierijas 4. kursa  studenti Alīnu Švāģeri, jauktā izlases kārtībā tikaapsekota daļa no projektā iesaistītajām iestādēm, lainoskaidrotu, kā veicas ar atkritumu šķirošanu un kādirezultāti ir sasniegti.  Apsekoto iestāžu pārstāvji bijaatsaucīgi, labprāt atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem, izrādīja uzstādītos konteineru komplektus un aizpildījaaptaujas anketas. Aptuveni ⅔ sastapto cilvēku izprot, kāpēc irnepieciešama atkritumu šķirošana, kā arī ir  priecīgi par projekta doto iespēju. Iestāžu pārstāvji atzina arī to, ka, sākotšķirot atkritumus iestādē, ir samazinājies nešķiroto sadzīvesatkritumu daudzums – sadzīves atkritumu konteineri vairs navtik pilni –  kā arī  šķirot atkritumus nav nemaz tik sarežģīti, pie tā ir tikai jāpierod.

Veicot iedzīvotāju socioloģisko aptauju, tika noskaidrots, kaar šķirošanu nedaudz vieglāk veicas cilvēkiem vecuma grupāvirs 30 gadiem, nekā jauniešiem. Vecāki cilvēki ir arīapzinīgāki, jo lielākajai daļai no viņiem (37%) attālumam līdzdalīto atkritumu konteineriem nav nozīmes un, viņuprāt, visuizšķir vēlme būt videi draudzīgam. Savukārt, jaunieši ir kūtrākiun ir gatavi iet līdz tuvākajam konteineram 50 metrus, savukārt, 1/8 daļai jauniešu attālumam līdz konteineriem navnozīmes. Kā rāda aptauja, 42% respondentu vecumā virs 30 gadiem šo konteineru ieviešana iestādēs ir pamudinājusišķirot atkritumus arī mājās. Pieaugušie ir arī aktīvākieatkritumu šķirotāji mājās un to dara 1/3 šīs grupas aptaujāto. Jautājumā par preces izvēles kritērijiem, jaunieši visbiežākpreci izvēlas, vadoties pēc tās cenas, ko norāda 85% aptaujātojauniešu, savukārt, vecākās grupas aptaujāto vienlīdz daudz irminējuši gan preces cenu, gan tās kvalitāti kā noteicošopreces izvēlē.

Tikšanās laikā ar iestāžu pārstāvjiem tika saņemti dažādi ieteikumi, kuri uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību.

Konteineri ir paredzēti papīra, plastmasas, metāla un stikla šķirošanai. Pie katra konteineru komplekta ir piestiprināts informatīvs plakāts un skrejlapas ar norādēm, kādus atkritumus drīkst ievietot katrā tvertnē.

____iroto_plak__ts.jpg
1. Attēls. Informatīvs plakāts atkritumu šķirošanai. Foto „Liepājas RAS”

Būtiska ir atšķiroto materiālu tīrība un kvalitāte. Mitrs un netīrs materiāls, kā arī pārtikas produktu piejaukumi sabojā jau sašķiroto atkritumu kvalitāti un tas vairs nav derīgs pārstrādei. Šādā gadījumā nepieciešams padomāt par sadzīves atkritumu konteinera novietošanu blakus šķirošanas konteineriem.

IMG_1690.JPG
 2. Attēls. Konteineri atkritumu šķirošanai. Foto „Liepājas RAS”

Aktīvi atkritumus šķiro gan pirmsskolas izglītības, gan vispārējās izglītības iestāžu darbinieki un audzēkņi. Tāda pati aktivitāte vērojama arī citās pašvaldības iestādēs. Kā labos piemērus un aktīvus šķirotājus var nosaukt vairākas iestādes, piemēram, PII „Sprīdītis”, PII „Delfīns”, labi veicas Liepājas pilsētas domei, Liepājas 15. vidusskolai un PII „Liepiņa”. Pozitīvi vērtējams arī tas, ka vairāk kā 20% aptaujāto personu atkritumus šķiro arī mājās, ne tikai savā darba vietā (pašvaldības iestādē), kā arī lielākā daļa respondentu norādīja, ka izmanto plastmasas iepakojumus, piemēram, plastmasas maisiņus, PET pudeles u.c.,  atkārtoti, līdz ar to par nelielu daļu samazinās nešķiroto sadzīves atkritumu daudzums.

Alīna Švāģere norāda:„Projekta piedāvātā iespēja ir lielisks veids, kā veicināt atkritumu šķirošanu iestādēs,  kā arī tā ir laba iespēja iesaistīties atkritumu šķirošanas sistēmā tiem, kam līdz šim nav bijusi vai nav izmantojuši šādu iespēju. Šādus projektus būtu nepieciešams īstenot biežāk un vairāk vērst uzmanību uz to, ko cilvēki iegūst, šķirojot atkritumus, un šķirošana kā atkritumu apsaimniekošanas sistēmas daļa attīstīsies daudz veiksmīgāk. Kā galvenie ieguvumi ir dabas resursu taupīšana, atkritumu apjoma samazinājums, otrreizēja materiāla pārstrādes veicināšana, kā rezultātā ilgtermiņā samazinās nepieciešamie finanšu resursi atkritumu apsaimniekošanas maksas segšanai. Īstenojot līdzīgus projektus,būtu labi, ja ik pa laikam tiktu veikta iesaistīto pušu apzināšana un pārbaude, kāprojekta dotās iespējas tiek izmantotas.”

Minētais projekts „Pārstrādājamo atkritumu šķirošanas punktu infrastruktūras izveide Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēs” tiek īstenots saistībā ar Eiropas Savienības Life + programmas finansēto starptautisko projektu „Publiskā un privātā partnerība plastmasas atdalīšanas un atkritumu kopējās plūsmas iespēju izpēte (saīsināti „Plastic Zero”).  Iegūtie rezultāti un dati tiek analizēti un izmantoti projekta ietvaros.

SIA „Liepājas RAS”pateicas visiem iestāžu darbiniekiem par atsaucību un gribasspēku gan pašiem šķirot atkritumus, gan aicināt to darīt bērnudārzu audzēkņus un skolēnus, kā arī būt par piemēru tiem, kas vēl ir ceļā uz atkritumu šķirošanu.SIA „Liepājas RAS” informē, ka joprojām ir iespēja iegādāties atkritumu šķirošanas konteineru komplektu un aicina gan pašvaldību iestādes, gan uzņēmumus izmantot šo pakalpojumu.

Par konteineru komplekta iegādes nosacījumiem varat iepazīties „Liepājas RAS” mājas lapā: http://www.liepajasras.lv/lv/projekti/atkritumu-skirosanas-punkti-pasvaldibas-iestades/iespeja-iegadaties-atkritumu-skirosanas-komplektus/

15_vsk_____iro.jpg
3. Attēls. Atkritumus šķiro Liepājas 15. vidusskola. Foto D.Balse.

Rakstu sagatavoja:

Māris Dubrovskis – Projekta „Plastic Zero” vadītāja asistents un speciālists dabas zinātnēs un ģeogrāfiskās informācijas sistēmā;

Alīna Švāģere – Liepājas Universitātes Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldības un inženierijas 4. kursa  studente;

Zane Siksna – „Liepājas RAS” vides pārvaldības speciāliste.

Sīkākai informācijai – life@liepajasras.lv

Dalies