SIA Liepājas RAS izsludina izsoli kustamai mantai

SIA “Liepājas RAS”, reģistrācijas Nr. 42103023090 (turpmāk – Sabiedrība), adrese: “Ķīvītēs”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrībai piederošajai kustamai mantai – piekabei WIELTON PS2, valsts reģistrācijas Nr. P9469, izlaiduma gads: 2012, novērtējums un izsoles sākumcena ir 9559,00 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi eiro), ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsolāmā manta apskatāma “Ķīvītēs”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, iepriekš vienojoties par laiku, zvanot pa tālruni +371 634 59094.

Reģistrēties izsolei līdz 2021.gada 2.martam, plkst. 11:00 “Ķīvītēs”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā darba dienās no pulksten 8.00 līdz 16.00 vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu birojs@liepajasras.lv.

Izsole notiks 2021.gada 2.martā plkst. 12.00 “Ķīvītēs”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita SIA “Liepājas RAS” kontā Nr. LV81HABA0551005351601, AS “Swedbank”, izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa 20,00 EUR, norādot mērķi “Kustamās mantas izsoles reģistrācijas maksa” , un nodrošinājums 10 % apmērā no mantas novērtējuma, t.i. 955,90 EUR, norādot mērķi “Kustamās mantas izsoles nodrošinājuma nauda”.Nosolītājam viņa piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto kustamo mantu jāsamaksā 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis informācijai 63459094.

Pielikumi

Dalies